Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[17/10/2013] Πρόσκληση για τη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

18/10/2013 12:10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 17/10/2013
Αριθ. Πρωτ.: 8604
Αριθ. Συνεδρίασης: 16
Σας προσκαλούμε την 18 του μηνός Οκτωβρίου  2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 να προσέλθετε στην  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
  1. Έγκριση ή μη 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας του Δ.Παρανεστίου».
  2. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής της  πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» και ειδικότερα στις κατηγορίες πράξεων : «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, επέκταση δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων» του Π.Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Υψηλής Ράχης», προΰπολογισμού 830.678,00€
  3. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής της πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» και ειδικότερα στις κατηγορίες πράξεων : «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, επέκταση δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων» του Π.Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας», προΰπολογισμού 523.800,00€
  4. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής της  πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», και ειδικότερα στις κατηγορίες Πράξεων: «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας»  του Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπ. 285.000,00€.
  5. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής της  πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», και ειδικότερα στις κατηγορίες Πράξεων: «Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας»  του Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νικηφόρου», προϋπ. 1.200.000,00€.
  6. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου (01-07-2013 / 30-09-2013) προϋπολογισμού έτους 2013.
  7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
  8. Αποδοχή ποσού 10.000,00€ για την κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας, κατανομή αυτού και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
  9. ‘Εγκριση ή μη παραχώρησης χώρου για την λειτουργία του αγροτικού ιατρείου Νικηφόρου.
  10. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης και ορισμός μελών στην επιτροπή παρακολούθησης.

 1 Τελική