Νέα και ενημερώσεις

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: <<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >>

01/10/2013 12:09
O Δήμαρχος του Παρανεστίου έχοντας υπόψη :
1)Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) 
2)Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) 
3)Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 
4)Το Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8 
5)Το Ν. 3548/2007  (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) 
6)Το Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003) 
7)Το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010). 
8)Το Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) 
9)Το Ν.3867/2010, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) 
10)Το Ν.3886/2010
11)Το Ν. 3801/2009 αρ. 26 όπου προστέθηκε στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 
12)Tην απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
13)Tο N.3463/2006  (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158  και του άρθρου 209.
14)Tο Ν.3852/2010  (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.
15)Των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
16) Την 85/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της Προμήθειας και έγκριση των όρων διακήρυξης. 
17) Την Άδεια Δημοπράτησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το Αρ. Πρωτ. 1063/01-03- 2013 .   

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας  ,  για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: 

<<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >>

 προϋπολογισμού 679.000,00 €   χωρίς ΦΠΑ 23% (835.170,00 € με ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με την μελέτη του Δήμου Παρανεστίου, με αριθμό 30 / 2012.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2007-2013 , Ε.Π Μακεδονίας-Θράκης) 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις περί προμηθειών, στις 05 – 11 - 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ, στα γραφεία του Δήμου  Παρανεστίου Ν. Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού , με ώρα λήξεως των προσφορών στις 10:00 π.μ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι – κατασκευαστές – αντιπρόσωποι - προμηθευτές – επιτηδευματίες – συνεταιρισμοί – ενώσεις προμηθευτών. Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5 % επί του προϋπολογισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου, που εδρεύει στο Παρανέστι (Τ.Κ.66035, τηλ.2524350110-112) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , (  τεύχη Δημοπράτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου, με Αριθ. Μελ. 30 / 2012). 
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου (www.paranesti.gr) ,για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι (  τεύχη Δημοπράτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου, με Αριθ. Μελ. 30 / 2012).
Η διακήρυξη της παραπάνω προμήθειας, δημοσιεύτηκε στις 06-09-2013, στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 2013/S 173-298806). 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 27-09-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 1 Τελική