Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[19/03/2012] Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

19/03/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/03/2012
Αριθ. Πρωτ.: 2808
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου» και ψήφιση πίστωσης.
 • Απευθείας ανάθεση του έργου: « Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Δ.Ε. Παρανεστίου» και ψήφιση πίστωσης.
 • Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης» και καθορισμός των όρων διακήρυξης με πρόχειρο διαγωνισμό.
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας και καθορισμός των όρων διακήρυξης με πρόχειρο διαγωνισμό της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ».
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων Δήμου Παρανεστίου» και ψήφιση πίστωσης.
 • Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου Δήμου Παρανεστίου"» και ψήφιση πίστωσης.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Χωματουργικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών σε αγροτικούς δρόμους όλων των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Παρανεστίου» και ψήφιση πίστωσης.
 • Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση "Σαχίνι" της Τ.Κ. Πτελεάς του Δ.Παρανεστίου».
 • Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για το έργο «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση "Σαχίνι" της Τ.Κ. Πτελεάς του Δ.Παρανεστίου».
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για το έργο «Ψηφιακοί πολιτισμοί της Γης, του Νερού και του Ανθρώπου στην Ανατολική Μακεδονία».
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
 • Ανάθεση σε δικηγόρο κατ’εξαίρεση δικαστικού χειρισμού (άρθρο 72 περ.ιε Ν.3852/2010) για ζητήματα του Δήμου.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος


 1 Τελική