Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

16/04/2019 05:25

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/4/2019
Αριθ. Πρωτ.: 2362
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε την   19η του μηνός   Απριλίου     2019, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων του Δήμου.
 2. Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2019 και έγκριση της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
 3. Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου (01/1/2019-31/3/2019) προϋπολογισμού 2019
 4. Εγκριση 1ης Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019
 5. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου
 6. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2018 της Α΄θμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου
 7. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2018 της Β΄θμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου
 8. Έγκριση πραγματοποίησης της Θεατρικής Ποντιακής Παράστασης «ΤΣΑΝΑΒΑΡ ΣΑ ΛΑΧΑΝΑ» και εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 60/6473.01
 9. Έγκριση Παραχώρησης χρήσης χώρων του Δήμου για την εξυπηρέτηση Αγροτών και κτηνοτρόφων ΟΣΔΕ 2019
 10. Περιορισμός πλήθος λογαριασμών που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα
 11. Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων.
 12. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου 2019.
 13. Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Τ.Κ. Νικηφόρου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης .
 14. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης για την γενοκτονία των Ποντίων στις 19η Μαΐου 2019 στον οικισμό Πρασινάδας της Τοπ. Κοινότητας Σίλλης του Δήμου μας.
 15. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Π.Ε. Δράμας και του Δήμου Παρανεστίου για την υλοποίηση των έργων :
  1. Κατασκευή υποδομών, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους Δήμου Παρανεστίου
  2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Παλιαμπέλων
  3. Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης ΤΚ Αδριανής
  4. Κατασκευή νέων ποτιστρών
  και της μελέτης:
  Μελέτη με τίτλο : «Τοπογραφική αποτύπωση πηγών και δικτύου ύδρευσης Διποτάμων»
 16. Καθορισμός των ειδικοτήτων και του αριθμού τους στα πλαίσια της πρόσκλησης για διάθεση θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ , για το σχολικό έτoς 2019-2020
 17. Ακύρωση της αριθ. 67/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών, δράσεων και εκδηλώσεων με τίτλο «ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2019» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης.»
 18. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών, δράσεων και εκδηλώσεων με τίτλο «ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2019» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης
 19. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Σακαλίδου Αναστασία του Σάββα
 20. Καθορισμός του τρόπου ανάδειξης Αναδόχου, κατόπιν άγονου αποτελέσματος της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Εργασίας/Προμήθειας «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων Δήμου Παρανεστίου με προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών έτους 2019 σύμφωνα με την 2354/15-4-2019 Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της εργασίας/προμήθειας με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων Δήμου Παρανεστίου με προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών έτους 2019 για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου και την Αρ.6/2017 Διακήρυξη του Δ.Παρανεστίου, (ομάδες 9 και 11),, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.354,82€ (με ΦΠΑ 24%) » και απευθείας ανάθεση της ανωτέρω Εργασίας/Προμήθειας.»
 21. Λύση της από 23/05/2019 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ και του Δήμου Παρανεστίου με τίτλο : "Λειτουργική Αναβάθμιση Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή άλλων προϊόντων
  κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Παρανεστίου
 22. Έγκριση ή μη σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Παρανεστίου και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.,
  με τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Παρανεστίου στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης- Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία - Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του».
 23. Λύση της από 28-02-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του δήμου Δράμας και του δήμου Παρανεστίου για την Eπίβλεψη των έργων οδοποιίας του έργου «Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 24. Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Παρανεστίου και Δήμου Δράμας για την υλοποίηση του έργου «Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» μετά τη σύναψη της σύμβασης με τον ανάδοχο κατασκευής του έργου.
 25. Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων της ΠΑΜΘ με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ».

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική