Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Παρανεστίου, από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών, για το έτος 2019»

08/03/2019 13:51

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 8/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1515

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Παρανεστίου, από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών, για το έτος 2019»

 

 Η Δήμαρχος  Παρανεστίου έχοντας υπόψη:

 

  1. Τον Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Την αριθ. 09/2019 τεχνική περιγραφή για την παροχή υπηρεσιών: «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Παρανεστίου, από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών, για το έτος 2019»
  3. Τον ΚΑ 20/6262.02  προϋπολογισμού 2019 ποσού 24.000,00 €.

 

 

 

ενδιαφέρεται να προβεί στην απ΄ευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσία και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει / υποβάλει προσφορά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Έκθεση με αρ.9/2019.

 

Ο ανωτέρω με την προσφορά του πρέπει να μας προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τα παρακάτω δικαιολογητικά και θα τα καταθέσει μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας:

α) Φορολογική ενημερότητα,

β) Ασφαλιστική Ενημερότητα,

γ) Ποινικό Μητρώο καθώς και

δ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας.

ε) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην αριθ. 9/2019 τεχνική

    περιγραφή  

 

Δεκτή προσφορά μέχρι την Τρίτη 12-03-2019 και ώρα 10:00.

Διεύθυνση αποστολή προσφοράς:

Δήμος Παρανεστίου Νομού Δράμας

Δημαρχείο Παρανεστίου ΤΚ 66035,

Γραφείο πρωτοκόλλου, ισόγειο.                     

Ή με ηλεκτρονικό μήνυμα εντός της χρονικής προθεσμίας

 

Η Δήμαρχος

 

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου


 1 Τελική