Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

08/02/2019 06:05

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 7/2/2019
Αριθ. Πρωτ.: 592
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε την   11η του μηνός  Φεβρουαρίου    2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2019 και έγκριση της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης 20.743,63€, από πιστώσεις του ΥΠΕΣ και έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικον. έτους 2019.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης 2.456,31€, από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ,έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικον. έτους 2019 και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές .
 4. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2019 Δήμου Παρανεστίου.
 5. Έγκριση πραγματοποίησης συσσιτίων σε άπορους δημότες μας, και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15/6481
 6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.500,00€ του Κ.Α. 00/6451 για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
 7. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη και εξειδίκευση πίστωσης
 8. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για έτους 2019.
 9. Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των τροφίμων και της Βασικής Υλικής Συνδρομής για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2019
 10. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στην συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων για το έτος 2019.
 11. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δ.Σ. στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα για την συμμετοχή τους στο διήμερο συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα «Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού Εθνική Ευθύνη-Κοινωνική Ανάγκη»
 12. Έγκριση, της Προγραμματικής Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης" (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU,ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


 1 Τελική