Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου

04/02/2019 10:13

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 1/2/2019
Αριθ. Πρωτ.: 459

 Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου

 Η ?ΗΜΑΡΧΟΣ

 Προκηρύσσει   μειοδοτική   δημοπρασία   για   την   μίσθωση   ακινήτου   που   θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου υπηρεσιών που εδρεύον στον Δήμο. Το  µίσθιο σύµφωνα  µε  την 250/2018  απόφαση του ?ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει

  • Να βρίσκεται στο Παρανέστι
  • Να έχει έκταση 100-150 τ.μ.
  • Να έχει στεγασμένους χώρους για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.
  • Να έχει οικόπεδο όπου θα υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης (αποθήκευσης) παρελκόμενων μηχανημάτων έργων.

Οι  ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  σε  προθεσμία  δέκα (10) ηµερών από την δηµοσίευση της διακήρυξης.

 

Οι  προσφορές  ενδιαφέροντος   αποστέλλονται  στην  αρµόδια δηµοτική υπηρεσία, στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και  παραδίδονται στην συνέχεια στην αρµόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π? 270/81, η οποία µε  επιτόπια έρευνα κρίνει περί  καταλληλότητας  των   προσφερόµενων   ακινήτων  και    αν  αυτά,  δηλ.  τα αγροτεµάχια, πληρούν  τους όρους  της οικείας διακηρύξεως.  Έπειτα, εντός  δέκα (10)  ηµερών από την λήψη των προσφορών,  συντάσσεται σχετική έκθεση (από την αρµόδια επιτροπή). Οι  λόγοι αποκλεισµού ακινήτου, αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Μαζί  µε  την οικονοµική προσφορά  πρέπει να κατατεθεί και  εγγύηση συµµετοχής που  ανέρχεται  σε   ποσό  ίσο   προς  το   ένα δέκατο (1/10)  του προσφερόµενου ετήσιου µισθώµατος.

Πληροφορίες  και   αντίγραφα   της  διακήρυξης  της  δηµοπρασίας  παρέχονται  τις εργάσιµες  ηµέρες  και   ώρες,  από  την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου τηλέφωνο 2521352307 κ. Χατζηπαναγιώτου Κων/νος.

 Η ?ΗΜΑΡΧΟΣ

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα- Μαρίνα


 1 Τελική