Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : Τοπογραφική μελέτη για την αποτύπωση της εγκατάστασης αντλιοστασίου λυμάτων και του αγωγού λυμάτων, σε αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αδριανής και τοπογραφική αποτύπωση πηγών και δικτύου ύδρευσης Διποτάμων»

29/12/2018 06:44

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 28/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5537
                                                                                                       

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                                                               ΠΡΟΣ:                                                                   

Ταχ. Δ/νση : Δημαρχείο Παρανεστίου                                                           Κάθε ενδιαφερόμενο                      

ΤΚ: 66035                                                                            

Τηλ:2524350150                                                                       

                                                                                             

                                                                                   

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : Τοπογραφική μελέτη για την αποτύπωση της εγκατάστασης αντλιοστασίου λυμάτων και του αγωγού λυμάτων, σε αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αδριανής και τοπογραφική αποτύπωση πηγών και δικτύου ύδρευσης Διποτάμων»

 

Η Δήμαρχος  Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Την υπ΄ αριθμ.1/2018 Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για την αποτύπωση της εγκατάστασης αντλιοστασίου λυμάτων και του αγωγού λυμάτων, σε αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αδριανής και τοπογραφική αποτύπωση πηγών και δικτύου ύδρευσης Διποτάμων», με προϋπολογισμό  3.952,50  με το ΦΠΑ 24%      .
  3. Τους Κ.Α. 25/7413.01 και Κ.Α. 25/7413.02 του έτους 2018
  4. Τις υπ’ αριθ. 5533/28-12-2018 και 5531/28-12-2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

 

ενδιαφέρεται να προβεί, στην ανάθεση της ανωτέρω μελέτης και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να αποστείλει / υποβάλει προσφορά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρωτογενές αίτημα, το οποίο θα αναζητήσει με τα παραπάνω στοιχεία.

Ο ανωτέρω με την προσφορά του πρέπει να μας προσκομίσει  και τα παρακάτω:

α) Φορολογική ενημερότητα,

β) Ασφαλιστική Ενημερότητα

Δεκτή προσφορά μέχρι και την Δευτέρα  28-12-2018 και ώρα 12:00.

Διεύθυνση αποστολή προσφοράς:

Δήμος Παρανεστίου Νομού Δράμας

Δημαρχείο Παρανεστίου ΤΚ 66035,

Γραφείο πρωτοκόλλου, ισόγειο.                     

 

Η Δήμαρχος

 

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου


 1 Τελική