Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας: «Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού»

28/12/2018 15:37

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 28/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5536 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                             

Ταχ. Δ/νση : Παρανεστίου    ΤΚ 66035                    

Πληρ.: Δ.Μελενικιώτου                                                                                             

Τηλ   :2524350110                                                                                                                                                                            

 ΦΑΞ:2524022540

E-mail: despmeleni@yahoo.gr

 

                                                                                                                                   ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

 

          

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας: «Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού»

 

Η Δήμαρχος  Παρανεστίου έχοντας υπόψη:

 

  1. Τον Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της προμήθειας: «Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού»
  3. Τον Κ.Α. 10/6699.01 και προϋπολογισμού και την 5534/278/2018 Α.Α.Υ.

 

ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας  και καλεί όσους ενδιαφέρονται, να αποστείλουν / υποβάλουν προσφορά,  σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφή και ποσότητα :

 

Είδος

Ποσότης

Τιμή Μον.

Αξία

ΦΠΑ

Σύνολο

ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΙ

35 ΤΟΝΟΙ

71, 00

2.485,00

596,40

3.081,40

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι και την Δευτέρα, 31/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ. ,με ευθύνη του προσφέροντος.

                   

 

                                                                        Η Δήμαρχος

 

 

 

                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα-Μαρίνα


 1 Τελική