Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της υπηρεσίας με τίτλο : Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό

27/12/2018 17:14

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 27/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5515

 

                                               Προς

                                                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο                                            

                                                                                     

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της υπηρεσίας με τίτλο : Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό»

 

Η Δήμαρχος  Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Την υπ΄ αριθμ.29/2018 Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό», με πρωτογενές αίτημα: «18REQ004107855 2018-12-03» και προϋπολογισμό 994,40 € .
  3. Τον ΚΑ 70/6233.01  για το έτος 2018.
  4. Την υπ΄αριθμ 5514/27-12-2018 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

 

ενδιαφέρεται να προβεί στην απ΄ευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν / υποβάλουν προσφορά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρωτογενές αίτημα, το οποίο θα αναζητήσει με τα παραπάνω στοιχεία.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία

μέχρι την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 .

 

Η Δήμαρχος

 

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου


 1 Τελική