Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

07/12/2018 15:17

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 7/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 5202
Αριθ. Συνεδρίασης: 23

Σας προσκαλούμε την  12η του μηνός  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 20ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018.

 2. Αποδοχή της απόφασης του υπουργείου εσωτερικών, που αφορά την χρηματοδότηση και την απόφαση ένταξης πράξης του Δήμου Παρανεστίου, στο πρόγραμμα Φιλόδημος ιι – πρόσκληση ιιι με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση, παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας, των παιδικών χαρών Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων, και Τείχους Δήμου Παρανεστίου», 21η τροποποίηση προϋπολογισμού και ορισμός του τρόπου εκτέλεσης

 3. Κατανομή ποσού 13.779,30 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας

 4. Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα για την συμμετοχή τους στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

 5. Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Προέδρου του Δ.Σ. και Δημοτικής Συμβούλου στην Θεσσαλονίκη την κοινή Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί στις 27-6-2018 με θέμα τις εξελίξεις στο ζήτημα των Σκοπίων

 6. Έγκριση ή μη σύναψης Διαβαθμιδικής σύμβασης του Δήμου Παρανεστίου με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προκειμένου ο Δήμος Παρανεστίου να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Παρανεστίου» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 3404/03-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΧΩ7ΛΒ-ΦΙΗ) πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης ΑΜΘ62-τίτλος: «Δράση 6ε. 14.1 : Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια») του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 7. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Παρανεστίου» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 3404/03-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΧΩ7ΛΒ-ΦΙΗ) πρόσκληση (κωδικός πρόσκλησης ΑΜΘ62) του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη

 8. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου με τον Δήμο Παρανεστίου προκειμένου το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Παρανεστίου στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 31630/28-06-2018 πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο: «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

 9. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου με τον Δήμο Παρανεστίου προκειμένου το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Αδριανής στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 31630/28-06-2018 πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο: «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

 10. Έγκριση δαπανών συσσιτίου για την Δ.Ε. Νικηφόρου.

 11. Ορισμός υπολόγου της ταμίας του Δήμου Κοτζαγιαννίδου Δέσποινας του Χαραλάμπους για την διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων .

 12. Έγκριση κανονισμού Υπηρεσίας Νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου

 13. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου

 14. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Άρδευσης Δήμου Παρανεστίου

 15. Έγκριση κανονισμού Δικτύου Αποχέτευσης Δήμου Παρανεστίου

 16. Καθορισμός τέλους και δικαιώματος ύδρευσης για το έτος 2019

 17. Καθορισμός τέλους και δικαιώματος άδρευσης για το έτος 2019

 18. Καθορισμός τέλους και δικαιώματος χρήσης αποχέτευσης για το έτος 2019

 19. Καθορισμός δημοτικών τελών νεκροταφείων για το έτος 2019

 20. Καθορισμός τέλους ύδρευσης στην κτηνοτροφία για το έτος 2019

 21. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019

 22. Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2019

   

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική