Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

KENTΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

23/09/2015 09:01

 

 

Δήμος Παρανεστίου

 

KENTΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Παρανεστίου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2015 – 2016 στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων
 • Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών
 • Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι)
 • Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
 • Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
 • Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
 • Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
 • Εικαστικό Εργαστήρι
 • Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)
 • Τοπική Ιστορία
 • Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός
 • Μετανάστες - Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται 1) η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και 2) η προσκόμιση φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 


Αιτήσεις καθημερινά από 21 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2015, 09.00 – 14.00 στα εξής σημεία :

 • Στο Παρανέστι στην Ιωαννίδου Ελισάβετ («Βοήθεια στο Σπίτι»),

τηλέφωνο : 2524350161

 • Στο Νικηφόρο στο ΚΕΠ στην Γεωργαντζιά Βασιλική και στην Μπογατίνη Μαρία,

       τηλέφωνο : 2521352318 & 2521352319


Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, με την επισύναψη της σχετικής αίτησης και αντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σκαναρισμένο) στο

e-mail: kdvmparanestiou@gmail.com

Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.


Εκπαιδευτικό τμήμα που παρουσιάζει μειωμένη συμμετοχή εκπαιδευόμενων

κάτω των 6 ατόμων διακόπτει τη λειτουργία του.


Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Eθνικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Η αρμόδιος υπάλληλος                                                     Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης,

Μπογατίνη Μαρία                                                              Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας

                                                                                      Νεραντζάκης Σταύρος


Πρόγραμμα ψηφοφορίας της 20-09-2015

17/09/2015 06:41

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε την απόφαση της Δημάρχου Παρανεστίου σχετικά με το πρόγραμμα ψηφοφορίας των εκλογών της 20-09-2015:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Πρόσκληση για την 20η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13/09/2015 07:42

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/09/2015

Αριθ. Πρωτ.: 5594
Αριθ. Συνεδρίασης: 20

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 15η  του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1.  

Επανέλεγχος δικαιολογητικών πρώτου μειοδότη, της δημοπρασίας του έργου : <<ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ >>

                                                         

                                                                       

 

 

                                                                                          Η Πρόεδρος

 

                                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


Απόσπασμα από το Πρακτικό της 1ης τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου

08/09/2015 05:55

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 1ης τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου

 

Στο Παρανέστι σήμερα, την 6η Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. 3692/30.06.2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά με αποδεικτικό, σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν 3852/2010

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα                     Κανείς

Βογιατζόγλου Αναστάσιος             

Γιανταμίδης Ιορδάνης

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Δέσποινα Μελενικιώτου, υπάλληλο του Δήμου,  του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ΄

 

Αριθμός Απόφασης 1/2015

1ο ΘΕΜΑ: Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2015

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε στα μέλη της επιτροπής την έκθεση β΄ τριμήνου 2015,η οποία έχει αποσταλεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και εξήγησε την πορεία των εσόδων και εξόδων αναφερόμενη αναλυτικά κατά κωδικό στην ανακεφαλαίωση εσόδων εξόδων. Εξήγησε στα μέλη ότι παρατηρείται χαμηλή εισροή εσόδων από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, παρότι εφαρμόζεται η εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με το  Ν. 4321/2015 και τούτο προφανώς οφείλεται στις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.

  Από κοινού η Πρόεδρος και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής συζήτησαν την πορεία εκτέλεσης των έργων και εργασιών που έχουν ήδη ανατεθεί, και τα τρέχοντα ζητήματα που προκαλούνται από την έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού.

   Ύστερα από τα παραπάνω, η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

Την εισήγηση της Προέδρου

Τις διατάξεις του άρθρου 63 Ν 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2015, όπως αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου (1-4-2015 -30-6-2015) προϋπολογισμού 2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2015

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

 

                     Η Πρόεδρος                            Τα μέλη

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου              Βογιατζόγλου Αναστάσιος

                                                           Γιανταμίδης Ιορδάνης      


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

05/09/2015 12:51

Συγχαίρουμε από καρδιάς τους μαθητές του Δήμου μας που πέτυχαν να κατακτήσουν τη θέση τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας καθώς επίσης τους μαθητές που επέλεξαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Η αναζήτηση της γνώσης δημιουργεί προοπτική για τη ζωή τους και τελικά για την κοινωνία μας. 
Συγχαρητήρια αξίζουν και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους που τους υποστήριξαν.
Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη. Καλή δύναμη επίσης και στους μαθητές που επέλεξαν να ξαναπροσπαθήσουν τη νέα χρονιά για την επίτευξη των στόχων τους.

 

Αλίκη Σωτηριάδου

Δήμαρχος Παρανεστίου


Πρόσκληση για την 16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

05/09/2015 12:31

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 04/09/2015
Αριθ. Συνεδρίασης: 16

Σας προσκαλούμε την 4η του μηνός  Σεπτεμβρίου  2015, ημέρα  Παρασκευή    και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
 2. Αποδοχή της αριθ. 12110/07-07-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, που αφορά το έργο με τίτλο : « ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

 

                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                               

                                                                           Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

31/08/2015 10:35

Η  διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Αδριανής-Νικηφόρου, Προκηρύσσει Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου

31/08/2015 10:32

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων δέχεται αιτήσεις για τα κενά που θα προκύψουν σε θέσεις καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2015-2016 που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως 30-06-2016 εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στη διάρκεια του σχολικού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

17/08/2015 23:05

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. Ο Δήμος Παρανεστίου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού» του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου» , με προϋπολογισμό 358.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
 2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
 3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 12/08/2015 και ώρα 09:00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21/09/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 25/09/2015 και ώρα 09:00 πμ.
 4. Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού για την υλοποίηση του Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού» του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»:

Ομάδα 1 ΕΠΙΠΛΑ: 39143110-0 39143123-4 39143300-9 39143310-2 39143110-0 39113200-9 39121200-8 39121200-8 39112000-0 39112100-1 39122000-3 39150000-8 39136000-4

Ομάδα 2 ΣΤΡΩΜΑTA: 37414100-4

Ομάδα 3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ: 42512200-0 42512200-0

Ομάδα 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ: 31710000-6 31710000-6 42991200-1

Ομάδα 5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: 32300000-6 39713200-5 39713510-1 42716200-0 39711310-5

Ομάδα 6 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ: 30121200-5

Ομάδα 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 39221123-5 39221220-5 39221220-5 39221121-1 39722200-1 39722200-1

39223200-3 39721100-3 39721100-3

Ομάδα 8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: 39512200-6 39515100-6 39512100-5 39516120-9 39511100-8 39513100-2

39511100-8 39514000-8 39532000-0 39532000-0

Ομάδα 9 ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ: 39141000-2

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ως άνω ζητούμενων ειδών κάθε Ομάδας (1 έως 9). Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές για μέρος μόνο του ζητούμενου εξοπλισμού κάθε Ομάδας. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες Ομάδες.

5. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια εξοπλισμού (ειδών) αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ε' «Τεχνικές Προδιαγραφές - Φύλλα Συμμόρφωσης Τεχν. Προδιαγραφών» της απόφασης διακήρυξης.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην Διεθνή ΣΔΣ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή τέλος σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.

Οι προσφέροντες πρέπει να είναι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www . promitheus . gov . gr ).

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του συνολικού προϋπολογισμού της ΟΜΑΔΑΣ χωρίς ΦΠΑ, όπως ο π/υ αυτός δίδεται στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης, ξεχωριστά για κάθε ΟΜΑΔΑ της πράξης για την οποία υποβάλλεται προσφορά.

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής για τις ΟΜΑΔΕΣ της πράξης είναι :

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 1': 2.287,60 €

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 2': 425,60€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 3': 1.534,40€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 4': 77,94€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 5': 227,60€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 6': 90,00€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 7': 150,00€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 8’: 548,00€

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την Ομάδα 9’: 480,00€

9. Το έργο χρηματοδοτείται από τον από τον άξονα προτεραιότητας 09: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ» του Ε.Π. ¨Μακεδονία Θράκη¨. Η πράξη συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. (ΟΠΣ 383731) Κωδ ΣΑ: ΕΠ0318 , Φορέας ΣΑ 2010001. Κωδ. Πράξης ΣΑ 2012ΕΠ03180091 . Η πληρωμή θα γίνει με το νόμισμα του Ελληνικού κράτους (EURO) και στο ίδιο νόμισμα θα αναφέρεται η προσφορά.

10. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της κάθε Ομάδας, ορίζεται σε δύο (02) μήνες. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας που καθορίζεται στο άρθρο 17 εδαφ 2 της αναλυτικής διακήρυξης και λήγει με την προσκόμιση και την προσωρινή παραλαβή των ειδών. Τα είδη θα προσκομισθούν και θα εγκατασταθούν στον οικισμό της ΔΕΗ Μεσοχωρίου, στον Δήμο Παρανεστίουτης πόλης της Δράμας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στην Ελλάδα.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου.

12. Η ημερομηνία αποστολής της αναλυτικής διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.E προς δημοσίευση είναι 04/08/2015 (αριθμός αναφοράς 2015-104369).

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 


Πρόσκληση για την 19η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17/08/2015 22:47

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 19/08/2015

Αριθ. Πρωτ.: 4993
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18η  του μηνός  Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. σε Εκτακτη κατεπείγουσα   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι  ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου και της ολοκλήρωσης του κατά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μέχρι 30-11-2015 είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. 

 

 

Έγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας  του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 203.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

                                                                                 

                                                                                          Η Πρόεδρος 

                                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 


 ... 6 7 8 9 10  ... Τελική