Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

11/12/2013 09:10
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπ όψη:  
 1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 2. Το Ν. 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
 5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους».
 6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του  Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 7. Την Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β): Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών –προμηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.).
 8. Την υπ΄ αριθμ. 189/2013 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Παρανεστίου περί έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών για το έτος 2013.
 9. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παρανεστίου (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης.
 10. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Παρανεστίου με Κ.Α. 10/6641, 10/6641.01, 10/6643, 20/6641, 20/6641.01, 25/6641, 25/6641.01, 30/6641, 30/6641.01, 30/6644, 30/6644.01, 35/6644, 45/6644, 70/6641, 70/6641.01, 70/6644.01 και 70/6644.02 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014. 
 11. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΚΔΕΠ με Κ.Α. 64.00.0000, 64.00.0001, 64.08.0000 και 64.08.0001 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
 12. Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ν.Π Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχ. Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου με Κ.Α 10/6643 που θα συμπεριληφθεί στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης,  βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών), προϋπ. 203.500,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης :
α) για τα υγρά καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου Δράμας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  και 
β) για τα ελαιολιπαντικά ,την χαμηλότερη τιμή , όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, την 08η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία ή αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 15η  Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

Ανακοίνωση: - Αποτέφρωση νεκρών ζώων

28/11/2013 16:41
Ο Δήμος Παρανεστίου σε συνεργασία με τη ΠΑΜΘ  και την εταιρία «KAPSIS»  υλοποιούν πρόγραμμα περισυλλογής και αποτέφρωσης ΝΕΚΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ και ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ στα όρια του Δήμου Παρανεστίου.
Η περισυλλογή θα γίνεται ΔΩΡΕΑΝ  με φορτηγά οχήματα από οποιοδήποτε σημείο του Δ. Παρανεστίου.
Η συνεργασία όλων των κτηνοτρόφων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση και υποχρέωση μας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας
210 8960100

Αντιδήμαρχος Παρανεστίου Παρλόγλου Μιχαήλ
6977 825226

Υπεύθυνος Εταιρείας “KAPSIS”
Εξακοϊδης Άρης
6944 001221


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

28/11/2013 16:36
ΘΕΜΑ : « Επίσκεψη του Αντιδημάρχου της ΔΕ Παρανεστίου του  Δήμου Παρανεστίου στην Κύπρο».

Επίσκεψη στο μαρτυρικό νησί της Κύπρου πραγματοποίησε ο Αντιδήμαρχος Παρανεστίου κ. Παρλόγλου από της 13 έως και της 17 Νοέμβρη 2013 κατόπιν  πρόσκλησης του Υπουργείου  Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου στα πλαίσια αμοιβαίας αλληλεγγύης και συνεργασίας των δύο κρατών.
Ο Δήμος Παρανεστίου τα τελευταία τρία χρόνια φιλοξενεί μαθητές Δημοτικών Σχολείων απ όλη την Κύπρο κατά τους θερινούς μήνες στον οικισμό φιλοξενίας της ΔΕΗ και αντίστοιχα γίνεται φιλοξενία μαθητών μας , από το  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου    σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του νησιού. 
Μέσα από την αμφίδρομη αυτή επισκεψημότητα και φιλοξενία των μαθητών επιδιώκεται η σύσφιξη των αδελφικών σχέσεων ανάμεσα στα δύο αυτά κράτη, η προβολή  των αξιοθέατων, η τουριστική ανάπτυξη αλλά παράλληλα και η ψυχαγωγία των μικρών  μαθητών. 
Ο Αντιδήμαρχος Παρανεστίου κ.  Παρλόγλου επισκέφτηκε το Υπουργείο Παιδείας  και Πολιτισμού και συναντήθηκε υπηρεσιακά στελέχη αυτού.
Αντάλλαξαν απόψεις και τεχνογνωσία   καλύτερης συνεργασίας για τη νέα καλοκαιρινή περίοδο.
Ο Γενικός Δ/ντης  Κατασκηνώσεων του  Υπουργείου   κ. Μιχάλης Κωνσταντινίδης επισήμανε ότι μόνον οι μαθητές του Δήμου Παρανεστίου θα φιλοξενηθούν για την επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο λόγω του ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας του αφ ενός δεν τους δίνει την δυνατότητα  για περισσότερες φιλοξενίες και αφ εταίρου  διότι έχουν αναπτυχθεί ισχυροί δεσμοί φιλίας μεταξύ τους .
Ο Αντιδήμαρχος επισκέφτηκε την Κοινότητα του Πολιτικού, (κοινότητα που ανήκει στο Κοινοτικό Σύμπλεγμα Ταμάσσου) μαζί με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου κ. Ανδρέα Βοσκαρή και συζήτησαν την προοπτική αδελφοποίησης και συνεργασίας των δύο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης , του Δήμου Παρανεστίου και της Κοινότητας Πολιτικού.
Συγκινητικό  ήταν το αντίκρισμα πολλών φωτογραφιών και πινάκων από αξιοθέατα   του Δήμου Παρανεστίου (ποταμός Νέστος καταρράκτες Αγίας Βαρβάρας κ.α) αλλά και από τοπία της ευρύτερης περιοχής της Δράμας ( Βυζαντινά τείχη Σπήλαιο Μααρά, κα), σε δημοτικά σχολεία της Λεμεσού και της Λευκωσίας  , πράγμα που αποδεικνύει ότι οι λιλιπούτιοι μαθητές θέλουν να έχουν στα μάτια τους τις όμορφες αναμνήσεις από την γείτονα χώρα. 
Γραφείο Δημάρχου.


[21/11/2013] Πρόσκληση για την 16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23/11/2013 21:17
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 21/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: 9660
Αριθ. Συνεδρίασης: 16
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 25η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική Μελέτη του έργου με τίτλο Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας».
 2. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική Μελέτη του έργου με τίτλο Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλή Ράχης».
 3. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς δημοτικής κοινότητας Παρανεστίου».
 4. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς δημοτικής κοινότητας Παρανεστίου».
 5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Πρινολόφου και Πλατανιάς Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.547,38€.
 6. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή  αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Αδριανής», προϋπολογισμού 12.629,52€
 7. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού από οικισμό Πλατανιάς έως Ακρόπολη Πλατανιάς», προϋπολογισμού 9.840,00€
 8. Καθορισμός των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών για το έτος 2014.
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 (25η )
 10. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
Ο Πρόεδρος
Καγιάογλου Νικόλαος 


Δελτίο τύπου Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας για την απαγόρευση αλιείας πέστροφας

20/11/2013 13:08
Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Δράμας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ Α’ 49) απαγορεύεται σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια η αλιεία πέστροφας από 1ης  Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι 15η  Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. 
Παρακαλούμε τους πολίτες να τηρήσουν την απαγόρευση αυτή για να προστατεύσουμε την φυσική αναπαραγωγή του είδους.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

15/11/2013 14:13
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2013
ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 
Ο Διοικητής του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καλεί τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους ανέργους  στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους δηµόσιους φορείς  να υποβάλουν  µε  ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση συµµετοχής από 13/11/2013 έως και 20/11/2013 και ώρα 12η µεσηµβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ  www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω αρχεία:


[11/11/2013] Πρόσκληση για τη 18η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2013 17:49
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: 9283
Αριθ. Συνεδρίασης: 18
Σας προσκαλούμε την 15 του μηνός Νοεμβρίου  2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
 1. Επιλογή τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και όψεως και εξουσιοδότηση στον ταμία να προβεί στις μηνιαίες και διμηνιαίες προθεσμιακές καταθέσεις.
 2. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.
 3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Παρανεστίου».
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ποσού 36.500,00€ από πιστώσεις του ΠΔΕ του ΥΜΑΘ για την εκτέλεση των έργων:
  • Α) Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Ψηλής Ράχης,προϋπολογισμού 12.000,00€
  • Β) Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Πλατανιάς, προϋπολογισμού 12.000,00€
  • Γ) Βελτίωση οδών προς βοσκοτόπια, προϋπολογισμού 12.500,00€
 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 24η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 2. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο & πλανόδιο) για το έτος 2014 στο Δήμο Παρανεστίου και επικαιροποίηση αδειών προηγούμενων ετών.
 3. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης . 
 4. Ενημέρωση και συζήτηση διαφόρων θεμάτων – αιτήσεων δημοτών του Δήμου Παρανέστιου.


[11/11/2013] Πρόσκληση για τη 17η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2013 17:41
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: 9282
Αριθ. Συνεδρίασης: 17
Σας προσκαλούμε την 15 του μηνός Νοεμβρίου  2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 να προσέλθετε στην  δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :
 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2014  Δήμου Παρανεστίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11/11/2013 14:11

 Μεγάλη επιτυχία είχε το ταξίδι του Δημάρχου Παρανεστίου κ. Καγιάογλου Νικόλαου και του Βουλευτή της ΝΔ Δράμας κ. Κυριαζίδη Δημήτριου με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου Χαράλαμπο   και τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Γκιουλέκα Κων/νο στης 5 Νοεμβρίου 2013 στο χώρο της Βουλής.

  Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε την άμεση εκταμίευση των 2.000.000 ,00 € για την συνέχιση των εργασιών  των φυλακών στον οικισμό του Νικηφόρου ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση των ποινικών φυλακών της χώρας, προκειμένου να καταστούν πιο λειτουργικές και ανθρώπινες. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται θετική για την ολοκλήρωση του όλου έργου, το οποίο για χρόνια έμενε μια ανεκπλήρωτη δέσμευση της πολιτείας.

Σημαντική ήταν επίσης και η συζήτηση του Βουλευτή κ. Κυριαζίδη Δ. και του Δημάρχου Παρανεστίου με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Γκιουλέκα Κωνσταντίνο για τα τρέχοντα προγράμματα του Υπουργείου που αφορούν την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού – φοιτητικού πληθυσμού.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου προσκάλεσε τους Υπουργούς να επισκεφτούν τον Ορεινό Δήμο του και να δουν από κοντά τις ομορφιές αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ακριτικός αυτός πληθυσμός.

Γραφείο Δημάρχου.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11/11/2013 14:05

Διοργανώνεται η Διεθνής πράσινη Εβδομάδα -  79η έκθεση τροφίμων & ποτών του Βερολίνου International Green Week  ( www.greenweek.de)  στις 17 – 26 Ιανουαρίου 2014.

Η έκθεση αυτή θεωρείται παγκοσμίως μία από τις σημαντικότερες εκθεσιακές πλατφόρμες των γεωργικών επιχειρήσεων με συμμετοχή από 67 χώρες και πάνω από 1630 εκθέτες.

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην Διεθνή πράσινη Εβδομάδα και ανήκουν σε διεθνή πολυτελή προϊόντα είναι : Μπύρα- Κρασί- Αλκοολούχα ποτά- Κρέατα και λουκάνικα- Θαλασσινά- Τσάι, βότανα, μπαχαρικά- Γαλ/κά- Γεωργικό και κηποτεχνικό εξοπλισμό- Προμήθειες κήπου και θερμοκηπίου- Συσκευές για την κουζίνα και το νοικοκυριό.

Το Ελληνογερμανικό  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την εταιρία blvd media group ltd, διοργανώνει για πρώτη φορά ελληνικό ομαδικό περίπτερο στη Διεθνή Πράσινη Εβδομάδα 2014.

Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση το Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο έχει εξασφαλίσει την Αιγίδα, παρουσία –αλλά κι υποστήριξη– του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

  Σε κάθε περίπτωση η πρόθεση του Επιμελητηρίου να στηρίξει τις ελληνικές παρουσίες στην έκθεση θα συμβάλλει στην δημιουργία ενός χρήσιμου διαύλου επικοινωνίας για τους έλληνες εκθέτες και τις προσπάθειές τους να εξάγουν τα προϊόντα τους στη γερμανική αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή σας ως εκθέτης αλλά και για κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή προπώλησης αλλά και 10 % επιπλέον έκπτωση για τα μέλη μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του εκθεσιακού οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα  Αθήνα : 210 641 9000 και 210 641 9038 και στην Θεσσαλονίκη στα τηλέφωνα : 2310 327733. Ιστοσελίδα : www.greenweek.de.

 

Γραφείο Δημάρχου.


 1 2 3 4 5  ... Τελική