Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρων

09/12/2016 07:33

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση περιπτέρων

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών περιπτέρων που περιγράφονται παρακάτω:

Α) Περίπτερο οικισμού Παρανεστίου, Τ.Κ. Παρανεστίου

Έκταση: 2,25 τμ (1,50 m ? 1,50 m)

Οικισμός: Παρανέστι

Δήμος: Παρανεστίου

Θέση: πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 30, Α.Ο. 183

Όρια:

α/α

Χ (m)

Y (m)

A

541908,03

4568129,23

B

541909,46

4568129,65

Γ

541909,89

4568128,22

Δ

541908,45

4568127,79

Είδος: Περίπτερο

Υπάρχει καμπίνα περιπτέρου. Βρίσκεται πλησίον της Εθνικής Οδού Ε14 (Δράμας – Ξάνθης).

Β) Περίπτερο οικισμού Νικηφόρου, Τ.Κ. Νικηφόρου

Έκταση: 2,32 τμ (1,60 m ? 1,45 m)

Οικισμός: Νικηφόρος

Δήμος: Παρανεστίου

Θέση: πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 12

Όρια:

α/α

Χ (m)

Y (m)

A

525817,27

4557035,20

B

525816,60

4557036,66

Γ

525815,28

4557036,05

Δ

525815,95

4557034,60

Είδος: Περίπτερο

Υπάρχει καμπίνα περιπτέρου. Βρίσκεται πλησίον της Εθνικής Οδού Ε14 (Δράμας – Ξάνθης)

 

Γ) Περίπτερο οικισμού Πλατανιάς, Τ.Κ. Πλατανιάς

Έκταση: 2,25 τμ (1,50 m ? 1,50 m)

Οικισμός: Πλατανιά

Δήμος: Παρανεστίου

Θέση: πλατεία του Ο.Τ. 17, Α.Ο. 152

Όρια:

α/α

Χ (m)

Y (m)

A

534219,04

4559206,33

B

534220,37

4559205,64

Γ

534219,68

4559204,31

Δ

534218,35

4559205,00

Είδος: Περίπτερο

Δεν υπάρχει καμπίνα περιπτέρου και θα πρέπει ο εκμισθωτής να φροντίσει για την χορηγία ή την αγορά της. Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του οικισμού της Πλατανιάς.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 27/12/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο ισόγειο του Δημαρχείου Παρανεστίου.

 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το αντίστοιχο ποσό για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους ως εξής:

1) Για το περίπτερο του Παρανεστίου εκατό       (100) €

2) Για το περίπτερο του Νικηφόρου εβδομήντα   (70) €

3 Για το περίπτερο της Πλατανιάς εξήντα           (60) €

 

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, λαμβάνεται γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, και ανέρχεται στο πόσο των:

1) 10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το περίπτερο του Παρανεστίου  

2) 7 ευρώ για το περίπτερο του Νικηφόρου

3) 6 ευρώ για το περίπτερο της Πλατανιάς

 

Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του οικείου δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου, όπου αυτό δεν είναι ήδη περαιωμένο. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €).

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται καθημερινά ώρες 7:30 έως 15:30, από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Παρανεστίου, Διεύθυνση: Παρανέστι, 66035 Δράμα, Τηλέφωνο: 252435013. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι δύο (2) ημέρες πριν της καταληκτικής ημερομηνίας. Η παραλαβή των αντιγράφων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους με δικές τους δαπάνες και δική τους ευθύνη. 

Η Δήμαρχος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Παρανεστίου

01/12/2016 20:10

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων
σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου
στον Δήμο Παρανεστίου


1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),
Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Παρανεστίου τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση της θέσης περιπτέρου της
Αδριανής, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 94/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Παρανεστίου
(ΑΔΑ: 7890ΩΞΗ-3ΔΒ).
2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:
α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),
β) πολύτεκνοι, και
γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες
θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από
την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν
χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της
Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις
παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης
λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
3. Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και
πολεμιστές Κύπρου, κατά την ανωτέρω λεπτομερή περιγραφή, βάσει του ετήσιου οικογενειακού
εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν
βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, με την
καταβολή τέλους 50 €
μηνιαίως
, όπως ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 218/2016 ΔΣ Παρανεστίου (ΑΔΑ: ΩΝ89ΩΞΗ-ΞΜΥ).
Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων με το ίδιο οικογενειακό εισόδημα θα διενεργηθεί
κλήρωση στο Δημαρχείο Παρανεστίου στις 15/12/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. και σε
περίπτωση ματαίωσης της θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Παρασκευή 16-12-2016 και την ίδια
ώρα, όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 238/2016 Απόφαση ΔΣ Παρανεστίου (ΑΔΑ: ΩΧΩ9ΩΞΗ-
ΑΩΨ), ενώπιο της πενταμελούς Επιτροπής κληρώσεων των θέσεων περιπτέρου.

4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων γίνεται για δέκα χρόνια από την
ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης,
όπως καθορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 236/2016 Απόφαση ΔΣ Παρανεστίου (ΑΔΑ: 76Σ8ΩΞΗ-Π54).
Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα
αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην
αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί
το δικαίωμα στον αιτούντα.
Απαγορεύεται η χρήση του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου χωρίς την χορήγηση της
απαιτούμενης άδειας από το Δήμο Παρανεστίου.
5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο μέχρι την
Τετάρτη 14/12/2016 και ώρα
1:00 μ.μ.
τα εξής δικαιολογητικά:
- Άτομα με Αναπηρία,
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν.
2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
- Πολύτεκνοι
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την
πολυτεκνική ιδιότητα.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
-Πολεμιστές Κύπρου
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή
συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί
σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος
ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ


Διαγωνισμός Προμήθειας με θέμα "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017"

23/11/2016 13:59

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δήμαρχος Παρανεστίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 198.320,83 € ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και 159.936,15 χωρίς ΦΠΑ 24% .
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης δαπάνης εκτός τον ΦΠΑ της εκάστοτε ομάδας υγρών καυσίμων, των συσσωματωμάτων ξύλου πέλλετ και των ελαιολιπαντικών, με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που περιλαμβάνεται στην υπ'αριθμ.10/2016 μελέτη.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 26/11/2016 και ώρα 07:00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18/12/2016 και ώρα 21:00μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες αλλά για την συνολική ποσότητα της κάθε ομάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου
(http://www.paranesti.gr) καθώς επίσης και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Παρανεστίου (πληροφ. Χασάπης Χρήστος τηλ.: 25243-50161, e-mail: hassapisc@gmail.com.

Η Δήμαρχος
Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ


«Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου  pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4  για τον Δήμο Παρανεστίου»

19/10/2016 05:04

Ο Δήμος Παρανεστίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016, για την «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4» της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούργιου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 και δύο μεταχειρισμένων μιάμισης καμπίνας μικρών ανοικτών φορτηγών οχημάτων (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Παρανεστίου»

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 31.000,00€ με τα έξοδα ταξινόμησης και έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας και με τον ΦΠΑ 24%.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν4412/16 οι οποίοι νόμιμα λειτουργούν και ασχολούνται συστηματικά με την κατασκευή ή την
εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρεία, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10 Νοεμβρίου 2016, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016).

Πληροφορίες για τη διακήρυξη μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους υπαλλήλους Ζαχαρόπουλο Ευστράτιο και Χασάπη Χρήστο στα τηλέφωνα 2524-3-50139,161 από την ιστοσελίδα www.paranesti.gr, την ιστοσελίδα της διαύγειας https://diavqeia.qov.gr/, και στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ https://promitheus.qov.gr.


Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟY
Ε.Δ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:


ΠΡΟΣΚΛ. ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

08/10/2016 06:33

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 07/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 5012
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

 

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην διαχείριση των αδέσποτων ζώων «περισυλλογή και φροντίδα»

καλεί

όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Παρασκευή 14 /10/2016. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, με φαξ, e-mail ή να αποστέλλονται στη Διεύθυνση: Δήμος Παρανεστίου, Τ.Κ. 66 035 Δράμα, με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι και την Παρασκευή 14/10/2016, με ευθύνη του προσφέροντος.

Συνημμένα επισυνάπτεται η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

  

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 


ΠΡΟΣΚ. ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2016»

14/09/2016 08:55

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Παρανέστι, 14-09-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ                      Αριθ. Πρωτ. 4561

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2016»

 

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση 190 έως 200 αθλητών και 400, περίπου, εθελοντών βουνού, στα πλαίσια της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2016» που θα πραγματοποιηθούν στις 14-16 Οκτωβρίου 2016,

κ α λ ε ί

όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Παρασκευή, 16/09/ 2016.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις των αθλητών και των εθελοντών βουνού περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΟΣΟ (€)

 

Ασφάλιση θανάτου και μόνιμης ολικής/μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα

20.000,00

 

Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα εντός/εκτός νοσοκομείου

1.500,00

 

Δαπάνες έκτακτης διακομιδής προς όλες τις χώρες

3.000,00

 

Έκτακτες δαπάνες επείγοντος οικογενειακού ταξιδίου ανάρρωσης

3.000,00

 

Δαπάνες μεταφοράς σωρού

3.000,00

 

Ομαδικό ατύχημα κατά γεγονός

300.000,00

 

Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας ετησίως

300.000,00

Θα εκτιμηθεί οποιαδήποτε επιπλέον κάλυψη προσφερθεί. Επίσης, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να είναι παραδοτέα το αργότερο μέχρι την 12η Οκτωβρίου 2016.

Στο εξωτερικό του φακέλου της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Δήμος Παρανεστίου).

γ. Το θέμα της Πρόσκλησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ασφαλιστική κάλυψη των αθλητών και των εθελοντών βουνού στα πλαίσια της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2016» .

δ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης (4561/14-09-2016)

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ή να αποστέλλονται στη Δ/νση: Δήμος Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι και την Παρασκευή, 16/09/ 2016, με ευθύνη του προσφέροντος.

Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ.

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

 


Ανάθεση προμήθειας ισοτονικών ποτών, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2016»

14/09/2016 08:52

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Παρανέστι, 13-09-2016

Αριθμός πρωτ.:4557     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

Ο Δήμος Παρανεστίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ισοτονικών ποτών, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2016», για τους αγώνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 14-16 Οκτωβρίου 2016.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

AA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Ισοτονικό ποτό(2200gr)

Τεμαχ.

3

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Παρασκευή 16/09/2016.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

 Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος


Ανάθεση προμήθειας ενεργειακών μπαρών, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2016»

14/09/2016 08:50

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρανέστι, 13-09-2016

Αριθμός πρωτ.: 4556

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

Ο Δήμος Παρανεστίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ενεργειακών μπαρών, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2016», για τους αγώνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 14-16 Οκτωβρίου 2016.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

AA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Ενεργειακή μπάρα

Τεμαχ.

442

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Παρασκευή 16/09/2016.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος


Ανάθεση προμήθειας ενεργειακών τζελ, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2016»

14/09/2016 08:49

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Παρανέστι, 13-09-2016

Αριθμός πρωτ.: 4554

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 Ο Δήμος Παρανεστίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ενεργειακών τζελ, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2016», για τους αγώνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 14-16 Οκτωβρίου 2016.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

AA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Ενεργειακό τζελ

Τεμαχ.

1400

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Παρασκευή 16/09/2016.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών 

Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος


Ανάθεση προμήθειας μεταλλίων συμπεριλαμβανομένης της κορδέλας, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2016»

13/09/2016 10:33

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρανέστι, 13-09-2016

Αριθμός πρωτ.: 4552   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 Ο Δήμος Παρανεστίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μεταλλίων συμπεριλαμβανομένης της κορδέλας, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2016», για τους αγώνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 14-16 Οκτωβρίου 2016.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

AA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Μετάλλιο

VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL  162,6km   +6.686m  

Τεμαχ.

100

2,20

220,00

2

Μετάλλιο

NATURE TRAIL RACE  110km  +4.675m

Τεμαχ.

120

2,20

264,00

3

Μετάλλιο

NESTOS TRAIL 10km

Τεμαχ.

150

2,20

330,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

814,00

 

 

 

ΦΠΑ  24%

195,36

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

1.009,36

 Η κορδέλα θα είναι μαύρη, τα γράμματα θα είναι πράσινα και θα αναγράφεται Virgin Forest Trail (προς τα πάνω) και 10 Χρόνια VFT 2016 (προς τα κάτω).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.009,36€(χιλίων εννιά ευρώ και τριάντα έξι  λεπτών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Παρασκευή 16/09/2016.

 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνος

 


 1 2 3 Τελική