Νέα και ενημερώσεις

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

«Leasing μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου»

11/12/2013 09:15
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπ όψη:  
 1. 1Την υπ΄ αριθμ. 11389/93 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών ¨Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ).
 2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τα άρθρα 193 παρ. 1 κ΄ 3 και 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 ¨Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων¨.
 4. Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2286/95 ¨Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων¨.
 5. Το Π.Δ. 60/07 ‘Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005’.
 6. Το Ν. 1665/86 ¨Συμβάσεις Χρηματοδοτικής μίσθωσης¨, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2367/95 ¨Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις¨.
 7. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 ¨Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις¨.
 8. Το Ν. 2522/97 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών¨.
 9. Το Ν. 3310/05 ¨Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων¨, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05 ¨τροποποίηση του Ν. 3310/05.
 10. Το Ν. 2238/94, άρθρο 55 παρ. 1 στ΄ , όπως ισχύει.
 11. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Τ.Α7 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 12. Την αριθ.Π1/2128/5-11-2013 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί « Εγκρίσεις (εντάξεις-τροποποιήσεις) στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013».
 13. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2013, που αφορούν την ετήσια χρηματοδοτική μίσθωση.
 14. Tην υπ’ αριθμ. 186/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου για την έγκριση της προμήθειας(ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΞΗ-1Δ9).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια και την πενταετή συντήρηση, δύο(2) φορτηγών οχημάτων 4*4  με μονή καμπίνα, ενός(1) φορτηγού οχήματος 4*4 με extra καμπίνα και ενός(1) φορτηγού οχήματος 4*4 με διπλή καμπίνα, με απλή χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing), για πέντε (5) έτη με δικαίωμα αγοράς των ειδών, προϋπ. 99.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, την 30η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 07 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

11/12/2013 09:10
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπ όψη:  
 1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 2. Το Ν. 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
 5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους».
 6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του  Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 7. Την Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β): Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη χορηγητών –προμηθευτών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.).
 8. Την υπ΄ αριθμ. 189/2013 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Παρανεστίου περί έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών για το έτος 2013.
 9. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παρανεστίου (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης.
 10. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Παρανεστίου με Κ.Α. 10/6641, 10/6641.01, 10/6643, 20/6641, 20/6641.01, 25/6641, 25/6641.01, 30/6641, 30/6641.01, 30/6644, 30/6644.01, 35/6644, 45/6644, 70/6641, 70/6641.01, 70/6644.01 και 70/6644.02 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014. 
 11. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΚΔΕΠ με Κ.Α. 64.00.0000, 64.00.0001, 64.08.0000 και 64.08.0001 που θα συμπεριληφθούν στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
 12. Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ν.Π Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχ. Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου με Κ.Α 10/6643 που θα συμπεριληφθεί στον προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης,  βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών), προϋπ. 203.500,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης :
α) για τα υγρά καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου Δράμας και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  και 
β) για τα ελαιολιπαντικά ,την χαμηλότερη τιμή , όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, την 08η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία ή αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 15η  Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: <<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >>

01/10/2013 12:09
O Δήμαρχος του Παρανεστίου έχοντας υπόψη :
1)Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) 
2)Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) 
3)Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 
4)Το Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8 
5)Το Ν. 3548/2007  (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) 
6)Το Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003) 
7)Το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010). 
8)Το Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) 
9)Το Ν.3867/2010, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) 
10)Το Ν.3886/2010
11)Το Ν. 3801/2009 αρ. 26 όπου προστέθηκε στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 
12)Tην απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
13)Tο N.3463/2006  (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158  και του άρθρου 209.
14)Tο Ν.3852/2010  (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.
15)Των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
16) Την 85/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της Προμήθειας και έγκριση των όρων διακήρυξης. 
17) Την Άδεια Δημοπράτησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το Αρ. Πρωτ. 1063/01-03- 2013 .   

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας  ,  για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: 

<<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >>

 προϋπολογισμού 679.000,00 €   χωρίς ΦΠΑ 23% (835.170,00 € με ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με την μελέτη του Δήμου Παρανεστίου, με αριθμό 30 / 2012.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2007-2013 , Ε.Π Μακεδονίας-Θράκης) 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις περί προμηθειών, στις 05 – 11 - 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ, στα γραφεία του Δήμου  Παρανεστίου Ν. Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού , με ώρα λήξεως των προσφορών στις 10:00 π.μ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι – κατασκευαστές – αντιπρόσωποι - προμηθευτές – επιτηδευματίες – συνεταιρισμοί – ενώσεις προμηθευτών. Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5 % επί του προϋπολογισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου, που εδρεύει στο Παρανέστι (Τ.Κ.66035, τηλ.2524350110-112) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , (  τεύχη Δημοπράτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου, με Αριθ. Μελ. 30 / 2012). 
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου (www.paranesti.gr) ,για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι (  τεύχη Δημοπράτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου, με Αριθ. Μελ. 30 / 2012).
Η διακήρυξη της παραπάνω προμήθειας, δημοσιεύτηκε στις 06-09-2013, στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 2013/S 173-298806). 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 27-09-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

[29/07/2013] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

29/07/2013 13:29
Ο Δήμος Παρανεστίου  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό το έργο με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ.  ΑΔΡΙΑΝΗΣ » με προϋπολογισμό 64.110 € (με Φ.Π.Α.). 
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Με την υλοποίηση του έργου προβλέπεται, η κατασκευή υφιστάμενων οδών στον οικισμό της Αδριανής, σε διάφορα σημεία .
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από το Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου  του Δήμου Παρανεστίου,  μέχρι τις  01-08-2013, ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2524350110-112, & FAX επικοινωνίας 25240 22571, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: - Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος - Καρακασίδου Μαρία.
  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06-08-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Παρανεστίου. 
   Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.
  Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (σε ακέραιες μονάδες) με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α)  Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α1,Α2,1η για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (με τους περιορισμούς περί κατωτάτων-ανωτάτων ορίων), σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και για επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 
β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.003 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).
   Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Παρανεστίου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
4.  Χρόνος εκτέλεσης του έργου : ενενήντα    (90) ημέρες
5.  Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ 2013 του Δ.Παρανεστίου
6.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου
 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ  12-07-2013
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                      
 
        
  ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                              
 

Επέκταση – εκσυγχρονισμός Εκθετηρίου Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης Παρανεστίου και δορυφορικών εγκαταστάσεων

02/07/2013 14:00


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

<<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >>

O Δήμαρχος του Παρανεστίου έχοντας υπόψη :

 1) Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007)

 2) Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95)

 3) Το Π.Δ. 118/10-07-2007

 4) Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84

 5) Το Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8

 6) Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007)

 7) Το Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003)

 8) Το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010).

 9) Το Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010)

 10) Το Ν.3867/2010, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010)

 11) Το Ν.3886/2010

 12) Το Ν. 3801/2009 αρ. 26 όπου προστέθηκε στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007

 13) Την Υπ. Απόφαση 11081/14−12−2011 που τροποποιεί το άρθρο 26 του Ν. 4042/2011 για τον τρόπο συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών των Φορέων του Ν. 3580/2007.

 14) Tην απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)

 15) Tο N.3463/2006 (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209.

 16) Tο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.

 17) Των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 18) Την 55/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της Προμήθειας και έγκριση των όρων διακήρυξης.

 19) Την Άδεια Δημοπράτησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το Αρ. Πρωτ. 1063/01-03- 2013 .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας , για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: <<ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ >> προϋπολογισμού 679.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 23% (835.170,00 €με ΦΠΑ 23%),σύμφωνα με την μελέτη του Δήμου Παρανεστίου, με αριθμό 30 / 2012. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθειών, στις 30 – 07-2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ, στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού , με ώρα λήξεως των προσφορών στις 10:00 π.μ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι – κατασκευαστές – αντιπρόσωποι -προμηθευτές – επιτηδευματίες – συνεταιρισμοί – ενώσεις προμηθευτών. Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5 % επί του προϋπολογισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου, που εδρεύει στο Παρανέστι (Τ.Κ.66035, τηλ.2524350110-112) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τεύχη Δημοπράτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου, με Αριθ. Μελ. 30 / 2012).
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου (www.paranesti.gr) ,για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Η διακήρυξη της παραπάνω προμήθειας, δημοσιεύτηκε στις 25-05-2013, στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 2013/S100-171255). Στην πύλη ευρωπαϊκών δημοσίων συμβάσεων eNotices, στην διακήρυξη της παραπάνω προμήθειας, έχει χορηγηθεί αριθμός εσωτερικής αναφοράς 2013-069263.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Δείτε περισσότερα στα σχετικά αρχεία:

Αρχεία Διαγωνισμού


[21/02/2013] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

21/02/2013 00:00

Ο Δήμος Παρανεστίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις Ενέργειες Προσέλκυσης και Επιλογής Ωφελούμενων για το «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)(ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)(ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006)
 3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών
 6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών για τις Ενέργειες Προσέλκυσης και Επιλογής Ωφελούμενων για το «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω πράξη στο Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
 7. Το άρθρο 11 του Π.Δ 28/1980
 8. 8. Την υπ. Αριθμ. 7654/24-10-2012 Απόφαση ένταξης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΟΞΑΤΟΥ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με κωδικό MIS 376922 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
 9. Την υπ’ αριθμ. 89/2012 Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Δοξάτου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 75ης πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007 – 2013 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 10. Την υπ’ αριθμ. 2/ΠΡΑΚΤ.22.10.2012 Έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου»
 11. Την Έγκριση με Αρ. Πρωτ. 1229/21-02-2013 της υπ. Αριθμ. 2/2013 Μελέτης Υπηρεσιών

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από τις 22/02/2013 ημέρα Παρασκευή ως και τις 08/03/2013 (15 ΜΕΡΕΣ) ημέρα Παρασκευή στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Παρανεστίου, Δημαρχείο Παρανεστίου, Τ.Κ. 66035, Παρανέστι Δράμας.

Κριτήριο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποτελεί η πληρότητα της προσφοράς και η εμπειρία του προσφέροντος στη διαχείριση αντίστοιχων έργων. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να τηρεί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις:

 • Θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) έργα αντίστοιχου αντικειμένου την τελευταία επταετία και ειδικότερα έργα που χρηματοδοτούνται ή έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).
 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος οφείλει να αποδεικνύεται, ότι κατέχει επαρκώς, εμπειρία σχετική με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς σχεδιασμού, υλοποίησης ή/ και αξιολόγησης πολιτικών στήριξης επιχειρηματικότητας σε τοπικό ή/και περιφερειακό ή/ και εθνικό επίπεδο. Ως φορείς σχεδιασμού, υλοποίησης-αξιολόγησης πολιτικών επιχειρηματικότητας νοούνται ΟΤΑ-Επιμελητήρια-Περιφέρειες-Αναπτυξιακές εταιρίες περιφερειακού χαρακτήρα και για λογαριασμό φορέων κεντρικής διοίκησης (Υπουργεία κ.α.).
 • Ο υποψήφιος ανάδοχος ή στελέχη της ομάδας έργου οφείλει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία – αποκτηθείσα την τελευταία πενταετία – στον τομέα επαγγελματικής συμβουλευτικής και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ο υποψήφιος ανάδοχος, οφείλει να τεκμηριώσει την ικανότητα του για απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, μέσω της παροχής του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού στον τόπο υλοποίησης του υπο ανάθεση έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον κο. Τσεντίδη Κωνσταντίνο τηλ. 2524350131.


[19/02/2013] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

19/02/2013 00:00

Ο Δήμος Παρανεστίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Παρανεστίου για το «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)(ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)(ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006)
 3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών
 6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης για το «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω πράξη στο Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
 7. Το άρθρο 11 του Π.Δ 28/1980
 8. Την υπ. Αριθμ. 7654/24-10-2012 Απόφαση ένταξης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΟΞΑΤΟΥ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με κωδικό MIS 376922 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
 9. Την υπ’ αριθμ. 89/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παρανεστίου περί συμμετοχής του, στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 75ης πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007 – 2013 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 10. Την υπ’ αριθμ. 2/ΠΡΑΚΤ.22.10.2012 Έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου».
 11. Την Έγκριση με Αρ. Πρωτ.1180/19-02-2013 της υπ. Αριθμ. 1/2013 Μελέτης Υπηρεσιών

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από τις 21/02/2013 ημέρα Πέμπτη ως και τις 07/03/2013 (15 ΜΕΡΕΣ) ημέρα Πέμπτη στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Παρανεστίου, Δημαρχείο Παρανεστίου, Τ.Κ. 66035, Παρανέστι Δράμας.

Κριτήριο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποτελεί η πληρότητα της προσφοράς και η εμπειρία του προσφέροντος στη διαχείριση αντίστοιχων έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον κο. Τσεντίδη Κωνσταντίνο τηλ. 2524350131.


 1 Τελική