Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[30/07/2012] Πρόθεση πρόσληψης συμβούλου

30/07/2012 00:00

Πρόθεση πρόσληψης συμβούλου με απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία και υποστήριξη υποβολής φακέλου πρότασης στο πρόγραμμα: «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες-Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» (30/07/2012)

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπόψη τον ν. 3731/2008, άρθρο 20, παρ. 13 περί απευθείας αναθέσεων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία και υποστήριξη υποβολής φακέλου πρότασης στο πρόγραμμα: «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», όπως προβλέπεται και από την σχετική εγκεκριμένη πρόταση 34ΕΔΦ ΚΑΠΕ/23-02-2012 ανοιχτή πρόσκληση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με κωδικό 12403.

Το ύψος των οικονομικών προσφορών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο Ν. 3731/2008, άρθρο 20, παρ. 13 όπου αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ. 14 του Ν. 2286/95 σχετικά με επαναλαμβανόμενες «προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» & Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και ο Νόμος 2503/97 άρθρο 13.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 14-8-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου.

Πληροφορίες Οικονομική Υπηρεσία, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2524350110, 2524350111 και 2524350112 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


[03/05/2012] Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ"

03/05/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΤΚ 66035
Τηλ. 25213-52316-7
Φαξ. 25210-90439
Πληροφορίες: Καρακασίδου Μαρία & Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος

Ημερομηνία: 03/05/2012
Αρ. Πρωτ.: 3922

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ"

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παρανεστίου έχοντας υπόψη τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185΄/23-3-1993) και την 23/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευτών για την «Προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων και υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ», προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. από πιστώσεις «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ» και στον Κ.Α 20/6699.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22-05-2012 ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού και ώρα 10:00 π.μ με ώρα λήξεως των προσφορών την 11:00 π.μ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι - κατασκευαστές - αντιπρόσωποι - προμηθευτές - επιτηδευματίες - συνεταιρισμοί - ενώσεις προμηθευτών.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α ήτοι 813,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας και των προσφορών έως και τις 18-05-2012 στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας (τηλ. 25213 – 52316 και 52320 Καρακασίδου Μαρία & Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 


Δείτε περισσότερα στα σχετικά αρχεία:

 


[03/05/2012] Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια Υλικών συντήρησης δικτύων Ύδρευσης- Άρδευσης-Αποχέτευσης"

03/05/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΤΚ 66035
Τηλ. 25213-52316-7
Φαξ. 25210-90439
Πληροφορίες: Καρακασίδου Μαρία & Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος

Ημερομηνία: 03/05/2012
Αρ. Πρωτ.: 3921

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παρανεστίου έχοντας υπόψη τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185΄/23-3-1993) και την 22/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευτών για την «Προμήθεια Υλικών συντήρησης δικτύων Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης», προϋπολογισμού 22.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. από πιστώσεις «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ» και στον Κ.Α 25/6662.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21-05-2012 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού και ώρα 10:00 π.μ με ώρα λήξεως των προσφορών την 11:00 π.μ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι - κατασκευαστές - αντιπρόσωποι - προμηθευτές - επιτηδευματίες - συνεταιρισμοί - ενώσεις προμηθευτών.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α ήτοι 915,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας και των προσφορών έως και τις 18-05-2012 στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας (τηλ. 25213 – 52316 και 52320 Καρακασίδου Μαρία & Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 


Δείτε περισσότερα στα σχετικά αρχεία:


[27/03/2012] «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων Δήμου Παρανεστίου»

27/03/2012 00:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών "περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Β. 185/23.3.93)
 2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’114) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων"
 3. Το Ν.2286/95 "Προμήθειες Δημόσιου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων"
 4. Τις σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν. 2286/95
 5. Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευτών για την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
Προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 5 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού και ώρα 10:00 π.μ. με ώρα λήξεως των προσφορών την 11:00 π.μ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι - κατασκευαστές - αντιπρόσωποι - προμηθευτές - επιτηδευματίες - συνεταιρισμοί - ενώσεις προμηθευτών.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α, ήτοι2.000,00 ευρώ. Η δαπάνη για την προμήθεια βαρύνει τους ΚΑ : 10/6661, 15/6662.01 και 70/6661.02.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας και των προσφορών από την αρμόδια υπάλληλο, Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 27/03/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Δείτε περισσότερα στην Διακήρυξη


[27/03/2012] «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»

27/03/2012 00:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών "περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Β. 185/23.3.93)
 2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’114) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων"
 3. Το Ν.2286/95 "Προμήθειες Δημόσιου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων"
 4. Τις σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν. 2286/95
 5. Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευτών για την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Προϋπολογισμού 49.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 8 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού και ώρα 10:00 π.μ. με ώρα λήξεως των προσφορών την 11:00 π.μ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι - κατασκευαστές - αντιπρόσωποι - προμηθευτές - επιτηδευματίες - συνεταιρισμοί - ενώσεις προμηθευτών.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α, ήτοι2.450,00 ευρώ. Η δαπάνη για την προμήθεια βαρύνει τον ΚΑ : 30/6661.01

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας και των προσφορών από την αρμόδια υπάλληλο, Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 27/03/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Δείτε περισσότερα στην Διακήρυξη


[20/03/2012] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

20/03/2012 00:00

Δήμος Παρανεστίου

Παρανέστι, 20-03-2013
Αριθ. Πρωτ. 1963

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 200/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 5/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των παρακάτω εκτάσεων:

Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου

 1. Αγρόκτημα Πολυσύκου, αριθ. τεμαχίων 160 & 57, εκτάσεων 5.420 & 1.510 τ.μ αντίστοιχα (συνολική έκταση 6.930 τ.μ.).
 2. Αγρόκτημα Πολυνερίου, αριθ. τεμαχίου 328, έκτασης 9.125 τ.μ.
 3. Αγρόκτημα Περίβλεπτου, αριθ. τεμαχίων 350, 351, 352, 353, 740, 106, 292, 293, 340, 341, & 746, εκτάσεων 920, 280, 50, 560, 620, 3.000, 40, 140, 80, 2.120 & 1.160 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 8.970 τ.μ.).
 4. Αγρόκτημα Διποτάμων, αριθ. τεμαχίων 992, 993, 994, 996, 999 & 1000, εκτάσεων 2.790, 2.190, 650, 3.990, 370 & 200 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 10.190 τ.μ.).
 5. Αγρόκτημα Αηδονοκάστρου, διανομής Μεσοχωρίου, αριθ. τεμαχίων 686 & 732, εκτάσεων 2.375 & 7.125 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 9.500 τ.μ.).
 6. Αγρόκτημα Στέρνας, αριθ. τεμαχίων 27 & 28, εκτάσεως 2.491 & 1.289 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 3.780 τ.μ.).
 7. Αγρόκτημα Μικροχωρίου, αριθ. τεμαχίων 261 Α΄ κατηγορίας, 104 Β΄ κατηγορίας, 105 Β΄ κατηγορίας, 106 Γ΄ κατηγορίας & 107 Γ΄ κατηγορίας, εκτάσεως 6.300, 625, 1.250, 202 & 1.000 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 9.377 τ.μ.).
 8. Αγρόκτημα Καλλίκρονου, αριθ. τεμαχίων 168, 112, 106, 107, 130 & 131, εκτάσεως 1.780, 1.820, 320, 180, 310 & 1.750 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 6.160 τ.μ.).
 9. Αγρόκτημα Κάτω Θόλου, αριθ. τεμαχίων 492,382,384 & 383, εκτάσεως 8.375, 500, 310 & 250 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 9.435 τ.μ..).
 10. Αγρόκτημα Πρασινάδας, αριθ. τεμαχίων 296 Α΄ κατηγορίας, 116 Ε΄ κατηγορίας, 331 Β ΄ κατηγορίας, 332 Β ΄ κατηγορίας, 333 Β ΄ κατηγορίας, 334 Α ΄ κατηγορίας, 335 Β΄ κατηγορίας, 336 Β΄ κατηγορίας, 337 Β΄ κατηγορίας & 338 Β΄ κατηγορίας, εκτάσεως 3.080, 7.000, 360, 410, 140, 1.900, 300, 280, 620 & 380 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 14.470 τ.μ.).
 11. Αγρόκτημα Καπνόφυτου, αριθ. τεμαχίων 964 Γ΄ κατηγορίας, 968 Γ΄ κατηγορίας & 969 Γ΄ κατηγορίας, εκτάσεως 1.375, 750 & 2.937 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 5.062 τ.μ.).
 12. Αγρόκτημα Τεμένους, αριθ. τεμαχίου 82 Β΄ κατηγορίας, έκτασης 3.825 τ.μ.
 13. Αγρόκτημα Μεσοχωρίου, αριθ. τεμαχίου 92, εκτάσεως 10.250 στρεμμάτων.
 14. Αγρόκτημα Κρήνης, οικόπεδο έκτασης 4.137 τ.μ. αγροτεμαχίων 409 Β΄ κατηγορίας, 410 Β΄ κατηγορίας, 412 Β΄ κατηγορίας, 413 Β΄ κατηγορίας, 414 Β΄ κατηγορίας & 415 Β΄ κατηγορίας, εκτάσεως 1.875, 3.060, 900, 580, 2.250 & 4.935 στρεμμάτων αντίστοιχα (συνολική έκταση 12.121,48 στρέμματα).

 

Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου

 1. Αγρόκτημα Πτελέας, αριθ. τεμαχίου 921, έκτασης 11.625 τ.μ.
 2. Αγρόκτημα Νικηφόρου, αριθ. τεμαχίων 432, 435 & 1318, εκτάσεων 7.500,8.125 & 3.125 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 18.750 τ.μ.).
 3. Αγρόκτημα Μαρμαριάς, αριθ. τεμαχίων 20, 175 & 317 εκτάσεων 12.250, 4.425 & 9.500 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 26.175 τ.μ.).
 4. Αγρόκτημα Ψηλής Ράχης αριθ. τεμαχίων 785, 789, 1110 & 1111 εκτάσεων 2.225, 1.875, 2.150 & 4.325 τ.μ. (συνολική έκταση 10.575 τ.μ.).

 

Δείτε τη συνέχεια πατώντας εδώ.


[14/03/2012] «Προμήθεια Υλικών Λατομείου»

14/03/2012 00:00

Δήμος Παρανεστίου

Παρανέστι, 14-03-2013
Αριθ. Πρωτ. 1791
Διεύθυνση: Παρανέστι, Τ.Κ 66 035
Πληροφορίες: Μουστακίδου Λίνα
Τηλ.: 2524350132
Fax: 2524350151
e-mail: m.moustakidou@paranesti.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Η με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών "περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Β. 185/23.3.93).
 2. Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 3. Ο Ν.2286/95 "Προμήθειες Δημόσιου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".
 4. Οι σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν. 2286/95.
 5. Ο N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης."

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευτών για την:

«Προμήθεια Υλικών Λατομείου»
Προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.»
Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27 Mαρτίου, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού και ώρα 10:00 π.μ. με ώρα λήξεως των προσφορών την 11:00 π.μ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι - κατασκευαστές - αντιπρόσωποι - προμηθευτές - επιτηδευματίες - συνεταιρισμοί - ενώσεις προμηθευτών.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α, ήτοι2.750,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας και των προσφορών από την αρμόδια υπάλληλο, Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου.


Δείτε περισσότερα στην Διακήρυξη


[14/03/2012] «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου»

14/03/2012 00:00

Δήμος Παρανεστίου

Παρανέστι, 14-03-2013
Αριθ. Πρωτ. 1792
Διεύθυνση: Παρανέστι, Τ.Κ 66 035
Πληροφορίες: Μουστακίδου Λίνα
Τηλ.: 2524350132
Fax: 2524350151
e-mail: m.moustakidou@paranesti.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου προκηρύσσει

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης: α) τη χαμηλότερη προσφορά, για την εκτέλεση της εργασίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε Ευρώ επί επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 53.388,90 Ευρώ με Φ.Π.Α 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013, στα γραφεία του Δήμου, Παρανέστι Τ.Κ 66 035, και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την συντήρηση επισκευή οχημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής ύψους 869,00 ευρώ.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2524350132 αρμόδια υπάλληλος, κα Μουστακίδου Λίνα), καθώς και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου.


Δείτε περισσότερα στην Διακήρυξη


[13/03/2012] «Προμήθεια Υλικών συντήρησης δικτύων Ύδρευσης- Άρδευσης-Αποχέτευσης»

13/03/2012 00:00

Δήμος Παρανεστίου

Παρανέστι, 13-03-2013
Αριθ. Πρωτ. 1748
Διεύθυνση: Παρανέστι, Τ.Κ 66 035
Πληροφορίες: Μουστακίδου Λίνα
Τηλ.: 2524350132
Fax: 2524350151
e-mail: m.moustakidou@paranesti.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών "περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Β. 185/23.3.93).
 2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 3. Το Ν.2286/95 "Προμήθειες Δημόσιου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".
 4. Τις σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν. 2286/95.
 5. Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης."

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευτών για την: «Προμήθεια Υλικών συντήρησης δικτύων Ύδρευσης- Άρδευσης-Αποχέτευσης», Προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26-03-2013, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού και ώρα 10:00 π.μ. με ώρα λήξεως των προσφορών την 11:00 π.μ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι - κατασκευαστές - αντιπρόσωποι - προμηθευτές - επιτηδευματίες - συνεταιρισμοί - ενώσεις προμηθευτών.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α, ήτοι2.250,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας και των προσφορών από την αρμόδια υπάλληλο, Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου.


Δείτε περισσότερα στην Διακήρυξη


[13/03/2012] «Προμήθεια Hλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου»

13/03/2012 00:00

Δήμος Παρανεστίου

Παρανέστι, 13-03-2013
Αριθ. Πρωτ. 1747
Διεύθυνση: Παρανέστι, Τ.Κ 66 035
Πληροφορίες: Μουστακίδου Λίνα
Τηλ.: 2524350132
Fax: 2524350151
e-mail: m.moustakidou@paranesti.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών "περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Β. 185/23.3.93).
 2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 3. Το Ν.2286/95 "Προμήθειες Δημόσιου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".
 4. Τις σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν. 2286/95.
 5. Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης."

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μεταξύ αναγνωρισμένων προμηθευτών για την: «Προμήθεια Hλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου», Προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22-03-2013, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού και ώρα 10:00 π.μ. με ώρα λήξεως των προσφορών την 11:00 π.μ.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες και ξένοι έμποροι - κατασκευαστές - αντιπρόσωποι - προμηθευτές - επιτηδευματίες - συνεταιρισμοί - ενώσεις προμηθευτών.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α, ήτοι2.000,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας και των προσφορών από την αρμόδια υπάλληλο, Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου.


Δείτε περισσότερα στην Διακήρυξη


 1 2 Τελική