Νέα και ενημερώσεις

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Γνωστοποίηση για Πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού/ής συνεργάτη/τιδας

08/02/2017 11:28

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ Αριθ. Πρωτ: 611
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Η Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07
- τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010
- τον ΟΕΥ του Δήμου Παρανεστίου (ΦΕΚ 2443 Β’/2-11-2011)
- την ανάγκη υποστήριξης σε περιβαλλοντικά θέματα
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού/ής συνεργάτη/τιδας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι αυτά πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ΠΕ ή ΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ) Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση και σημαντική εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή νομικών προσώπων των ΟΤΑ όπως τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ, συμβάσεις έργου, εκπονήσεις μελετών.
Εκτιμάται και κάθε άλλη παροχή υπηρεσίας στο πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Δ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
Ε) Καλή γνώση Η/Υ.
Θα εκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το βασικό τίτλο σπουδών.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου (αρμόδιος υπάλληλος: Καλαϊτζόγλου Μανώλης, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2521352308), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

 


 1 Τελική