Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 7η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

16/04/2019 05:03

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/4/2019
Αριθ. Πρωτ.: 2360
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

 

Σας προσκαλούμε 19η  του μηνός  Απριλίου    2019, ημέρα  Παρασκευή     και ώρα 16:00  μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικον. έτους 2015 του Δήμου Παρανεστίου .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

15/04/2019 11:57

               

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                          Παρανέστι 11-4-2019

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                                                                Αριθ. Πρωτ. 2269

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                     

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

για την κατανομή των χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

Η Δήμαρχος Παρανεστίου , έχοντας υπ’όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3463/06
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 22 του Ν. 3202/03, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3023/02 ΦΕΚ 146 Α΄), όπως αυτό ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4555/18 και του Ν. 4604/19 και ισχύουν.
 5. Την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 12 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ).
 6. Την αριθ. 24923/4-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 665Ι465ΧΘ7-ΔΔ7).

Καλεί

τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψηφίων δημάρχων, υποψηφίων περιφερειαρχών ή εκπροσώπων τους σε κοινή σύσκεψη την Τρίτη  16 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη πρώτη αυτή σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από την παράταξη την οποία νομίμως εκπροσωπούν και συνεπώς δεσμεύουν.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η επίτευξη συμφωνίας για την κατανομή των χώρων προβολής του Δήμου Παρανεστίου , καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο. Στη σύσκεψη θα γίνει καταγραφή όλων των διαπιστευμένων εκπροσώπων που θα παραστούν, των φορέων που αυτοί εκπροσωπούν και θα τηρηθούν αναλυτικά ηχητικά πρακτικά.

        Η Δήμαρχος Παρανεστίου

          Αλεξάνδρα-Μαρίνα Σωτηριάδου


Πρόσκληση για την 7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11/04/2019 09:25

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/4/2019
Αριθ. Πρωτ.: 2283
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την  15η του μηνός  Απριλίου    2019 , ημέρα Δευτέρα   και ώρα 18:00 μ.μ. σε  Τακτική    Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2019
 2. Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου (01/1/2019-31/3/2019) προϋπολογισμού 2019
 3. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019
 4. Αποδοχή δωρεάς διαφόρων βιβλίων από τον κ. Στυλιανίδη Χρήστο
 5. Ορισμός της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπό)φακέλου των οικονομικών προσφορών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»
 6. Έγκριση του πρακτικού 1 για την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων Δήμου Παρανεστίου με προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών έτους 2019»
 7. Τροποποίηση της αριθ. 5/2019 απόφασης της Ο.Ε. περί «Έγκριση του Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, του Υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»
 8. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Συντήρηση κτιρίου πρώην δημοτικού Σχολείου Παλιαμπέλων» προϋπολογισμού 39.999.90€ (με το ΦΠΑ 24/%)

  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενημέρωση για υποχρέωση καθαρισμού ιδιόκτητων οικοπέδων

10/04/2019 09:19

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ : 09 / 04 / 2019

 

 

«Ενημέρωση για υποχρέωση καθαρισμού ιδιόκτητων οικοπέδων»

 

Ο Δήμος Παρανεστίου ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ’ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη και ο Ν. 3852/2010 «οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους».

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαν ως αποτέλεσμα την αυξημένη ανάπτυξη των χόρτων. Σύμφωνα με το «Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών» (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) πρέπει να γίνουν προληπτικοί καθαρισμοί βλάστησης στα ιδιωτικά οικόπεδα από τους ιδιοκτήτες τους και απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης για την μείωση εξάπλωσης πυρκαγιάς και για την προστασία των ιδιοκτησιών.

Για τους ανωτέρω λόγους, ο Δήμος Παρανεστίου απευθύνει παράκληση προς τους πολίτες να προβούν άμεσα σε όλα τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ DRAMA WINE TRAIL

09/04/2019 12:37

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ο Δήμος Παρανεστίου και ο Δήμος Δράμας , προκηρύσσουν τον 3ο Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου «Drama Wine Trail». Ο αγώνας εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων της «Δραμοινογνωσίας» για τρίτη συνεχή χρονιά.

Έχει φιλανθρωπικό σκοπό υπέρ του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ν.Δράμας.

Ο αγώνας πραγματοποιείται για την ανάδειξη των αμπελώνων και των οινοποιείων της ηδωνικής Γης της Δράμας. Οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την ανοιξιάτικη φύση της αμπελοπαραγωγού Γης και να περάσουν μέσα από τα οινοπαραγωγά κτήματα και οινοποιεία σε έναν αγώνα ήπιων χαρακτηριστικών που απευθύνεται σε όλους τους δρομείς ανεξαρτήτου επιπέδου.

 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 1. Επωνυμία: «Drama Wine Trail»
 2. Ημερομηνία:Κυριακή 12 Μαΐου 2019
 3. Μήκος της διαδρομής:12 χιλιόμετρα
 4. Τόπος Διεξαγωγής:Αδριανή Δράμας
 5. Ώρα έναρξης:10:30 π.μ.
 6. Εκκίνηση και Τερματισμός:Κτίριο Κοινότητας Αδριανής

 

 1. Διαδρομή: Θα ακολουθήσει κυκλική πορεία. Οι κλίσεις είναι ήπιες και η συνολική υψομετρική ανάβαση ανέρχεται σε περίπου 156 μέτρα. Συγκεκριμένα: Η εκκίνηση δίνεται μπροστά στο κοινοτικό κατάστημα Αδριανής, με κατεύθυνση ανατολικά και διασχίζοντας το γραφικό χωριό κατευθυνόμαστε προς το πρώτο οινοποιείο που θα διέλθουμε, το οινοποιείο Μανωλεσάκη «Γέννημα Ψυχής. Περνούμε μέσα από αυτό και κατευθείαν κατηφορίζουμε προς τη γέφυρα του χειμάρρου, για να ανηφορίσουμε στη συνέχεια μέσα από αμπελώνες προς το οινοποιείο «Νίκου Λαζαρίδη». Περνούμε μέσα από το κτήμα και συνεχίζουμε με κατεύθυνση πλέον δυτικά διαμέσου αμπελώνων για να κατηφορίσουμε από χωματόδρομο και να διασχίσουμε κάθετα τον χείμαρρο. Συνεχίζουμε σε αγροτικούς δρόμους ήπιας κλίσης και στη συνέχεια σε μονοπάτι για να φτάσουμε στο επόμενο οινοποιείο, το «Οινογέννεσις». Περνούμε μέσα από αυτό και παίρνουμε πλέον την πορεία επιστροφής προς την Αδριανή και περνώντας από χωματόδρομους και αμπελώνες κατευθυνόμαστε στο οινοποιείο «Κώστα Λαζαρίδη». Διερχόμαστε μέσα από τον χώρο παραγωγής και τα εντυπωσιακά κελάρια του και μπαίνουμε για το τελευταίο μας χιλιόμετρο στον οικισμό για να τερματίσουμε στο σημείο απ’ όπου είχαμε εκκινήσει.

Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως και υγειονομική κάλυψη.

 

 1. Απονομές: θα γίνουν 13:00μ.μ.

 

 1. 9. Δικαίωμα συμμετοχής:Ο αγώνας είναι ανοιχτός λαϊκός αγώνας και επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών και αθλητριών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και νεαρότεροι δρομείς με τη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους αφού συμπληρωθεί υπεύθυνη δήλωση από τους ίδιους.

 

 1. 10. Διακρίσεις, Έπαθλα, Κατηγορίες : Νικητές ανακηρύσσονται οι τρεις (3) πρώτοι άνδρες και οι τρεις πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης, ο πρώτος και η πρώτη αθλήτρια κάθε μιας από τις παρακάτω ηλικιακές κατηγορίες:
 • Έως 29
 • 30-49
 • 50+

Σε όλους τους αθλητές που θα τερματίσουν, θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής (ηλεκτρονικά) και ένα μοναδικό αναμνηστικό μετάλλιο του αγώνα.

 

 1. Εγγραφές: Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν την μέρα του αγώνα στη γραμματεία που θα λειτουργήσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Αδριανής δίπλα  στο χώρο εκκίνησης, όπου θα γίνεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και η παραλαβή του αριθμού συμμετοχής του/της αθλητή/τριας σε φάκελο με 4 παραμάνες. Η γραμματεία θα εξυπηρετεί τους δρομείς την Κυριακή 12-05-2019 από τις 08:00 έως 10:00

 

 1. Φιλανθρωπική Συμμετοχή του δρομέα με το ποσό των 5 ευρώ το οποίο θα διατίθεται εκείνη την ημέρα στους εκπροσώπους του Συλλόγου Καρκινιπαθών Ν.Δράμας

 

 1. Παροχές:

α.Υγειονομική κάλυψη: Η υγειονομική κάλυψη του αγώνα γίνεται με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντικών φορέων υγείας, εθελοντές ιατρούς. Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ που οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου ή τραυματισμό ή ζημία ή άλλου είδους βλάβη που μπορεί να υποστεί ο συμμετέχων στην διοργάνωση ή θεατής αυτής. Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. Από τους διοργανωτές δεν θα ζητηθεί  ιατρική βεβαίωση για κανένα αθλητή– τρια, παρά μόνο οι αθλητές/τριες θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εξετασθεί ιατρικά και είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι για την καλή τους σωματική υγεία αφού όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη των κηδεμόνων τους. 

β. Σταθμοί υποστήριξης: Κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν δύο σταθμοί τροφοδοσίας. Στους σταθμούς τροφοδοσίας και στον τερματισμό θα παρέχεται νερό. Στον πρώτο σταθμό τροφοδοσίας θα παρέχεται μπανάνα και στον δεύτερο σταθμό ισοτονικά και  τσιπς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι δρομείς να αφήνουν τα πλαστικά μπουκάλια- ποτήρια πλησίον του σταθμού, σεβόμενοι το περιβάλλον και για να είναι εύκολη η συλλογή τους, ώστε να οδηγηθούν για ανακύκλωση.

 

 1. Χιλιομετρικές ενδείξεις:Κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν χιλιομετρικές ενδείξεις ανά χιλιόμετρο.

 

 1. Χρονικό όριο ολοκλήρωσης αγώνα:Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τον αγώνα σε 2 ώρες από την ώρα εκκίνησης, μετά το πέρας του χρονικού ορίου η διοργάνωση θα προβεί σε απελευθέρωση των οδών και κλείσιμο των σταθμών τροφοδοσίας.

 

 1. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση και αποτελέσματα:Η ηλεκτρονική χρονομέτρηση θα πραγματοποιηθεί από εταιρεία χρονομέτρησης. Για το λόγο αυτό οι δρομείς θα πρέπει να φορούν το chip χρονομέτρησης που παραλαμβάνουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους από το κέντρο εγγραφών σε όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι τη γραμμή τερματισμού. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλείονται.  Προσοχή:Ο χρόνος σας δε θα καταχωρηθεί και δε θα συμπεριληφθείτε στα αποτελέσματα εάν δεν έχετε το chip χρονομέτρησης τοποθετημένο επάνω σας και δεν περνάτε πάνω από τους τάπητες χρονομέτρησης.

 

 1. Διαχείριση Προσωπικών Αντικειμένων, Αποδυτήρια, τουαλέτες: Οι αγωνιζόμενοι συμμετέχοντες θα παραδίδουν - παραλαμβάνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα, στο χώρο της αφετηρίας. Επίσης οι αθλητές παρακαλούνται να μην φέρουν αντικείμενα αξίας μέσα στην τσάντα τους. Η διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια αντικειμένων. Κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα θα παρέχεται η δυνατότητα αποδυτηρίων και τουαλετών σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους.

 

 1. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν και συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων καθώς και στη χρήση της εικόνας τους για τους σκοπούς της διοργάνωσης

 

 1. Σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας ή Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες

 

 1. Επικοινωνία:

     Τηλέφωνα επικοινωνίας 6937465995 Κική Παπαζώτου

                                                 6937093730 Ιορδάνης Τσεπεσίδης

   e-mail : winetraildrama@gmail.com

 

Με εκτίμηση

Η Οργανωτική επιτροπή

 

 

Προκήρυξη Drama Wine Trail 2019 (2).pdf

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

01/04/2019 10:35

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία “Η Δράμα ενάντια στον καρκίνο” σε συνεργασία με τον Ιατρικό σύλλογο Δράμας και τον σύλλογο καρκινοπαθών Ν.Δράμας διοργανώνει το 5ο Επιστημονικό Συμπόσιο: “Από τις εναλλακτικές και κλασικές στις μοντέρνες θεραπείες του καρκίνου” στις 5-7 Απριλίου στο ξενοδοχείο Kouros στη Δράμα όπου θα γίνουν ομιλίες για τις σύγχρονες θεραπείες στον καρκίνο από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και από άλλες επιστημονικές ειδικότητες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/4/2019 από 15:00-20:30
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4/2019 από 9:30-20:00
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4/209 από 10:00-14:00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δωρεάν

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: Παρακολούθηση των Επιστημονικών Συνεδριάσεων, Συνεδριακό Υλικό, Διάλειμμα καφέ, Διάλειμμα γεύματος, Δεξίωση Υποδοχής, Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

***Για πληροφορίες που αφορούν το Συμπόσιο και την Εταιρεία «Η Δράμα ενάντια στον καρκίνο», μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας: www.dramaagainstcancer.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Πρόσκληση για την 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/03/2019 15:41

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/3/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1879
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε την   27η του μηνός   Μαρτίου     2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού  του Δήμου Παρανεστίου
 2. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Παρανεστίου.

Το  κατεπείγον της έκτακτης κατεπείγουσας  συνεδρίασης συνίσταται :

 • Για το 1ο θέμα, ότι θα πρέπει να αποσταλούν έγκαιρα (μέχρι 28-3-2019) οι πίνακες του Στρατηγικού προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Παρανεστίου 2020-2023 σύμφωνα με την αριθ. 20616/εγκ. 10/20-3-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ,το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας στις 22-3-2019
 • Για το 2ο θέμα, θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22.02.2019 για το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Παρανεστίου.

                                                           

                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                                          Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

21/03/2019 21:14

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/03/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1634 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων Δήμου Παρανεστίου με προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών έτους 2019» συνολικού προϋπολογισμού 63.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ως 31-12-2019.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή η οποία προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ως προς την ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή, ανά ομάδα, στο σύνολο της ομάδας), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του. Ν.4412/2016.

Για να λάβετε όλα τα σχετικά αρχεία Πατήστε εδώ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

20/03/2019 16:45

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/3/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1756 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων- μηχανημάτων του, για ένα (1) έτος, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν κλειστές έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Τρίτη 26  Μαρτίου 2018.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο, για τις ασφαλιστικές καλύ­ψεις που αναφέρονται στην κατωτέρω έκθεση για τα υπηρεσιακά οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Παρανεστίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (3.547,24 €).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα οχήματα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο οικονομικής προσφοράς παρατίθενται στα παραρτήματα Α, Β και Γ της παρούσας Πρόσκλησης.

 Πληροφορίες: Τηλ. 2524350110, Μελενικιώτου Δέσποινα.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

Πατήστε εδώ για να λάβετε την Τεχνική Έκθεση

Πατήστε εδώ για να λάβετε την Πρόσκληση

 


Ενημερωτική ημερίδα με θέμα : "Στρες και καρκίνος"

19/03/2019 17:20

Σε συνέχεια των δράσεων που πραγματοποίησε ο Δήμος στις Τοπικές Κοινότητες Αδριανής, Πλατανιάς για την ενημέρωση – ευασθητοποίηση των πολιτών, με  το Κέντρο Κοινότητας του και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Δράμας και τον Εκπολιτιστικό σύλλογο Παρανεστίου διοργάνωσε την Δευτέρα 18 Μαρτίου ενημερωτική ημερίδα για τον καρκίνο.

Η Δήμαρχος Παρανεστίου καλωσορίζοντας τους εισηγητές και όλους τους παρευρισκόμενους έκανε σύντομη αναφορά για την σημασία των υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο Κοινότητας στους δημότες του Παρανεστίου.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Παρανέστι, οι εισηγητές μας κος Ξάνθης Ανδρέας Ειδικός Παθολόγος , Διδάκτωρ ΔΠΘ και η κα Καραγιάννη Γεωργία Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια ανέπτυξαν εξαιρετικά τα θέματα «Στρές και Καρκίνος» και «Πως μπορεί το οικογενειακό περιβάλλον να στηρίξει τον ασθενή ψυχικά». Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις στον ζωντανό διάλογο που ακολούθησε.

 Eυχαριστoύμε θερμά τους εισηγητές κ. Ξάνθη Ανδρέα και κα Παπαγιάννη Γεωργία, την Πρόεδρο κα Σεραφίδου Ευγενία και τα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δράμας και τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Παρανεστίου καθώς και όλους τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6

 


 ... 6 7 8 9 10  ... Τελική