Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

25/02/2018 21:38

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/2/2018
Αριθ. Πρωτ.: 691
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

 Σας προσκαλούμε την   27η του μηνός  Φεβρουαρίου    2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για έτους 2018.
 3. Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 18ης Πανελλαδικής γιορτής Ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών και της 2ης Ολυμπιακής γιορτής σπόρων που διοργανώνεται από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι».
 4. Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού Δικτύου Πόλεων με Λίμνες
 5. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» προϋπολογισμού 84.663,63 € με το ΦΠΑ .» σε προμηθευτή/ές.
 6. Έγκριση της Αρ.Μελ.01/2018 επικαιροποιημένης μελέτης της προμήθειας με τίτλο : ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5,6,7,8,9» του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 242.237,72 € με το ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΕΜΕΤΖΙΑ Δ.Δ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» αρχικού προϋπολογισμού 10.499,96 € με το ΦΠΑ .
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής για τον σχεδιασμό των δράσεων της «ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 2018.»
 9. Καθορισμός του τρόπου ανάδειξης Αναδόχου κατόπιν άγονου διαγωνισμού , της Εργασίας/Προμήθειας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018, (ομάδες 1,5,6,7,9,10 και 11), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) » χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης
 10. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας έτους 2018.
 11. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2018 Δήμου Παρανεστίου.
 12. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου Μουστακίδη Γεώργιου από αναπληρωματικό μέλος στην διαχειριστική επιτροπή του ΚΠΕ και τροποποίηση της 138/2014 Απόφασης του ΔΣ
 13. Αντικατάσταση των παραιτηθέντων Δημοτικών Συμβούλων Μουστακίδη Γεώργιου και Μαζαράκη Γεώργιου από τακτικά μέλη της επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου (παροχή γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06) και τροποποίηση της 143/2014 Απόφασης του ΔΣ
 14. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα.
 15. Κατανομή ποσού 13.779,30 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 16. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής ανάθεσης Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για το έτος 2018
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με το ΦΠΑ .
 18. Έγκριση ή μη σύναψης Διαβαθμιδικής σύμβασης του Δήμου Παρανεστίου με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προκειμένου ο Δήμος Παρανεστίου να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Παρανεστίου» στα πλαίσια της με αριθ. πρωτ. 3821/01-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΛ5Β7ΛΒ-ΩΗΞ) πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης ΑΜΘ41-τίτλος: «Δράση 6ε. 14.1 : Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια») του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την υποβολή προτάσεων πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 19. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Καραδόμνα Ελισάβετ του Ιωάννη.
 20. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Φραγγή Μαργαρίτη του Μιχαήλ.
 21. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Ελευθεριάδη Αναστάσιο του Βασιλείου.
 22. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Κοτσασαββίδη Αναστάσιο του Ανθιμου.
 23. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Κρόκου Κλεοπάτρα του Αλκιβιάδη.
 24. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Παπαχρήστου Μαρία του Στυλιανού.
 25. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για Μιχαηλίδη Συμεών του Σάββα.
 26. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Γρηγοριάδου Χαρίκλεια του Αναστασίου.
 27. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Μαργίδη Γεωργίου του Ευστρατίου.
 28. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Βασιλειάδου Κυριακή του Δημοσθένη.
 29. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Βογιατζόγλου Γεώργιο του Τηλεμάχου.
 30. Διαγραφή Δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Τενίδη Άγγελο του Ανέστη.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


1η Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

23/02/2018 11:01

 

                                                                                                                           

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 16/2/2018
Αριθ. Πρωτ.: 596
1η Συνεδρίαση

Επιτροπής Τουριστικής Προβολής

και Ανάπτυξης

 

ΠΡΟΣ :

1.Ματζαρίδη Νικόλαο, Αντιδήμαρχο

2.Ανανιάδη Ιορδάνη, Δημοτικό Σύμβουλο

3.Παρλόγλου Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο

4.Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ, Δημοτικό Υπάλληλο

5.Μανωλεσάκη Γεώργιο, Δημότη

6.Πετρίδης Γεώργιος, Δημότη

7.Ορφανίδη Στυλιανό, Δημότη

                                                                  

(με την παράκληση σε περίπτωση κωλύματος ή

                                                             απουσίας  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή

                                                             τoυς)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης για το 2018, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την  23η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 • Προέγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2018 Δήμου Παρανεστίου

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

Ματζαρίδης Νικόλαος

 

 

 

 

 

 


ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (έως 28 Φεβρουαρίου 2018 υποχρεωτική η δημοσίευση κρατικών επιχορηγήσεων)

23/02/2018 10:54

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

 

Ταχ.Δ/νση         : Διοικητήριο

Ταχ.Κώδικας     : 66133 ΔΡΑΜΑ

Πληροφορίες     : Αικ. Β. Κετσιμπάση

Τηλέφωνο         : 2521351322

Telefax             : 2521351320

E-mail               :ygeiadramas@pamth.gov.gr

 ketsimpassia@pamth.gov.gr


Παρανέστι,  21/2/2018
Αριθ. Πρωτ.: 954

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τα πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία, τα οποία επιχορηγήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) συνολικά ετησίως, οφείλουν να αναρτήσουν τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έως 28 Φεβρουαρίου 2018.

Αρχικά, κάθε επιχορηγούμενος φορέας θα πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ με στοιχεία σύνδεσης του συστήματος Taxisnet της ΓΓΔΕ και μετέπειτα να αναρτά τα στοιχεία των δαπανών του, που αφορούν σε επιχορηγήσεις φορέων της γενικής κυβέρνησης. Η παράλειψη της ανωτέρω σχετικής ανάρτησης, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους μελλοντική επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από το Κράτος.

Στο διαδίκτυο αναρτώνται πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/ΦΕΚ 50/τ.Α΄/10-04-1997), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Στο ως άνω πλαίσιο, οι υπόχρεοι φορείς θα πρέπει να αναρτήσουν έως 28 Φεβρουαρίου 2018 τα στοιχεία που αφορούν σε δαπάνες που συντελέσθηκαν εντός του διαστήματος από 01-01-2015 έως 31-12-202017.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση, τα υπόχρεα πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία, μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mef.diavgeia.gov.gr ή να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(Φάκελος Δ.4.)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

20/02/2018 12:40

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/2/2018
Αριθ. Πρωτ.: 623

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

 

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην διαχείριση των αδέσποτων ζώων «περισυλλογή και φροντίδα»

καλεί

όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Δευτέρα 26 /02/2018. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, με φαξ, e-mail ή να αποστέλλονται στη Διεύθυνση: Δήμος Παρανεστίου, Τ.Κ. 66 035 Δράμα, με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι και την Δευτέρα 26/02/2018, με ευθύνη του προσφέροντος.

Συνημμένα επισυνάπτεται η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

16/02/2018 07:03

                                                                             

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 15/02/2018

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη 3Κ/2018 (ΦΕΚ τεύχος ΑΣΕΠ 4/02-02-2018). Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και τέσσερεις (4) θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Παρανεστίου. Συγκεκριμένα: μία (1) θέση ΔΕ ηλεκτρολόγων και τρεις (3) θέσεις ΥΕ εργατών καθαριότητας. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), με χρήση ατομικών κωδικών, εντός των παρακάτω προθεσμιών:

 • για τη θέση ΔΕ ηλεκτρολόγων από την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου έως την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00,
 • Για τις θέσεις ΥΕ εργατών καθαριότητας από την Πέμπτη 8 Μαρτίου έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ, με συστημένη επιστολή, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της, παράβολο τριών ευρώ (3,00 €), φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία για την αποστολή του παραπάνω φακέλου στο ΑΣΕΠ (με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι:

 • για τη θέση ΔΕ ηλεκτρολόγων Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018,
 • για τις θέσεις ΥΕ εργατών καθαριότητας Τρίτη 27 Μαρτίου 2018.

Τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, οι οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και όλες οι διευκρινήσεις και επεξηγήσεις, περιέχονται αναλυτικά στην προκήρυξη, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Σε ό,τι αφορά στο Δήμο μας, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, θα γίνεται το συντομότερο δυνατόν, μετά από κατάθεση γραπτών αιτήσεων με σαφές περιεχόμενο.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ


Κούλουμα στο Δήμο Παρανεστίου

14/02/2018 14:14

 

 

Πρόσκληση

 

Ο Δήμος Παρανεστίου θα γιορτάσει και φέτος τα παραδοσιακά Κούλουμα και την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και προσκαλεί όλους τους πολίτες του Δήμου να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας, τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου.

Στην έδρα του Δήμου Παρανεστίου τα Κούλουμα θα λάβουν χώρα στον υπαίθριο χώρο του Ο.Σ.Ε. από τις 10:00 π.μ.

Επιπλέον τα Κούλουμα θα γιορταστούν στις ακόλουθες Τοπικές Κοινότητες:

Τ.Κ. Αδριανής: στο παλιό κτίριο της Κοινότητας από τις 10:30 π.μ.

Τ.Κ. Νικηφόρου: στην πλατεία του Ο.Σ.Ε. από τις 10:30 π.μ.

Τ.Κ. Πτελέας: στο λόφο του Αγίου Χαραλάμπους ενώ στο ενδεχόμενο κακοκαιρίας στην πλατεία του χωριού από τις 10:30 π.μ.

Τ.Κ. Πλατανιάς: στην πλατεία του χωριού ενώ στο ενδεχόμενο κακοκαιρίας στο κτίριο του συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο Πλατανιάς από τις 12:00 μ.μ.

Θα προσφερθούν νηστίσιμα εδέσματα όπως η παραδοσιακή λαγάνα, φασολάδα, ελιές, τουρσί, χαλβάς καθώς και άφθονο κρασί.

Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί παρέα!

 

                                               


Ενημέρωση προς τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Παρανεστίου

14/02/2018 14:05

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/02/2018

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Δήμος Παρανεστίου  ενημερώνει  και  καλεί όλα τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους του , που επιχορηγήθηκαν ή όχι κατά το έτος 2017, να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους για την υποβολή του απολογισμού του έτους επιχορήγησής τους καθώς και όλων των  κάτωθι  δικαιολογητικών  στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.Δράμας το αργότερο έως 31/03/2018.

A. Όσοι σύλλογοι έλαβαν επιχορήγηση:

1. Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου για το 2017

2. Βεβαίωση για τα μετρητά που είχε ο ταμίας του συλλόγου στο τέλος του 2017

3. Πρωτότυπα τιμολόγια, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμής που αφορούν τη δημοτική επιχορήγηση

4. Απολογισμός της δημοτικής επιχορήγησης για το 2017

5. Οικονομικός απολογισμός του συλλόγου για το 2017

6. Οικονομικός προϋπολογισμός του συλλόγου για το 2018

7. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του απολογισμού του 2017

8. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2018

9. Το πρόγραμμα δράσης του 2017

10. Καταστατικό

11. Απόφαση Δ.Σ συγκρότησης σε σώμα του συλλόγου

12. Γραμμάτιο είσπραξης της επιχορήγησης του 2017 (το αντίγραφο)

13. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το 2017 πλην του Δήμου Παρανεστίου.

Β.Όσοι σύλλογοι δεν πήραν επιχορήγηση το έτος 2017 παρακαλούμε να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από το Δήμο Παρανεστίου καθώς επίσης και από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το έτος 2017

2. Αίτηση επιχορήγησης

3. Συνοπτική περιγραφή του συλλόγου (μέλη, πρακτικό τελευταίας Γενικής Συνέλευσης εκλογής Δ.Σ).

4. Πρόγραμμα δράσης-εκδηλώσεων έτους 2017

5. Πρόχειρο προϋπολογισμό των επιμέρους δράσεων

Επίσης ενημερώνουμε τους άνω φορείς για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.4305/2014(ΦΕΚ /Α’). Πληροφορίες σχετικά  στην ειδική εφαρμογή η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr.

Με το πέρας της κατάθεσης των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.Δράμας, παρακαλούμε για την προσκόμιση αντιγράφου του διαβιβαστικού με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ανωτέρω υπηρεσίας, ώστε να προβεί ο Δήμος στις απαραίτητες διαδικασίες για την επιχορήγηση των συλλόγων & σωματείων.

Για την ορθή τήρηση και τον έλεγχο των ανωτέρω παραστατικών μπορείτε να απευθυνθείτε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου (Δ.Ε. Παρανεστίου , τηλ.επικ. 2524350111 κα Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα).

 

Από την Οικονομική Υπηρεσία     

     του Δήμου Παρανεστίου


Πρόσκληση για την 5η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

08/02/2018 20:04

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 8/2/2018
Αριθ. Πρωτ.: 477
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 12η   του μηνός   Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 14:00 μ.μ. σε  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

1

Έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» για την «ομάδα 5 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  και Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης»

2

Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού    σύμφωνα με την 349/1-2-2018 πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της προμήθειας με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» και την 5/2017 Διακήρυξη του Δ.Παρανεστίου 

      Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος

 Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


Ετήσιος Χορός Κ.Α.Π.Η.

07/02/2018 08:31

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου έτους 2018"

06/02/2018 06:54

 ... 6 7 Τελική