Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

28/03/2017 06:46

            

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Παρανέστι  27 Μαρτίου 2017           

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                     Αριθμ.πρωτ. 1472

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Πληροφορίες: 2521352308

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

« ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020»

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΕΚΤ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

 Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Δευτέρα 27  Μαρτίου 2017 και ώρα 08:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 1071/03-03-2017 απόφαση της Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2017 προκήρυξης του Δήμου Παρανεστίου.

 Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

 1. Ματζαρίδης Νικόλαος                                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ                                 ΜΕΛΟΣ
 3. Ασλανίδου Ελισάβετ                                         ΜΕΛΟΣ

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα, δημοτική υπάλληλο,  γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

 Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:   

 Ο Δήμος Παρανεστίου  προχώρησε στην πλήρωση τριών (3)  θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με  σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από την αριθμ.11/2017 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα 9ο: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου” της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002164, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020”».

 Με την αριθ. 1071/03-03-2017 απόφαση της Δημάρχου Παρανεστίου, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

 Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,

 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

22/03/2017 06:23


Πρόσκληση για την 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας

20/03/2017 12:03

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Παρανέστι, 20/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1366
Αριθ. Συνεδρίασης: 2η έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση

 

                                                                                                  ΠΡΟΣ

                                                                                    Μέλη Επιτροπής Παιδείας

 

Σας προσκαλούμε την  20η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  που θα διεξαχθεί στο Κατάστημα Νικηφόρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης του  παρακάτω θέματος  της ημερήσιας διάταξης

 

     1

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

  Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των χρονικών περιορισμών που τίθενται  και τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων της Σχολικής Επιροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  διότι:

 Α) Σύμφωνα με   την   παρ.13 της υπ’ αριθμ.8440/24-02-2011(ΦΕΚ 318/Β’/25.02.2011) απόφασης του ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται ότι:  « Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκριση του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου». Και

Β) Ο οικονομικός Απολογισμός της Σχολικής Επιτροπής πριν την τελική του Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο υποβάλλεται πρωτίστως στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  .  

             

                                                   Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας

 

                                                        Κουτεκίδου Μεταμόρφωση

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 


Πρόσκληση για την 7η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20/03/2017 11:50

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1358
Αριθ. Συνεδρίασης: 7η 

 

                                                          ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 24η   του μηνός  Μαρτίου  του έτους 2017, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 15:00 μ.μ. σε  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

2

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του  Υποέργου 2: «Προμήθεια εξοπλισμού» του Έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ  Μεσοχωρίου» της πράξης 383731: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ  Μεσοχωρίου».

3

Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου υλοποίησης του έργου : « Οδοποιϊα οικισμών Δήμου Παρανεστίου

 4

Έγκριση του  Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017», που αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση του υποφακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΟΥ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ», και μόνο για την «ΟΜΑΔΑ 5 Ελαιολιπαντικά»

 

      Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

                                                                                          Η Πρόεδρος

 

                                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 


ΠΡΟΣΚΛ. ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

17/03/2017 18:36

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 17/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1325 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

 Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων- μηχανημάτων του, για ένα (1) έτος, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν κλειστές έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο, για τις ασφαλιστικές καλύ­ψεις που αναφέρονται στον στην κατωτέρω έκθεση για τα υπηρεσιακά οχάματα και μηχανημάτων του Δήμου Παρανεστίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι επτά χιλιάδες επτακόσια τέσσερα ευρώ (7.704,00 €).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα οχήματα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο οικονομικής προσφοράς παρατίθενται στα παραρτήματα Α, Β και Γ της παρούσης Πρόσκλησης.

 Πληροφορίες: Τηλ. 2524350110, Μελενικιώτου Δέσποινα.

  

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

Σχετικά αρχεία

 


Ενημέρωση για ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων

17/03/2017 18:30

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 17/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1328 

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο  

 ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων.

Πρόκειται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση την προμήθεια της ομάδας 1( πετρέλαιο θέρμανσης), για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, διάρκειας μέχρι 31/12/2017 με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 2 μήνες.

Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να καταθέσουν  σε κλειστό φάκελο έγγραφη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί της μέσης τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου,  στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, μέχρι την Δευτέρα 20/03/2017 και ώρα 12:00μ.μ.

Οι ενδεικτικές τιμές του προΰπολογισμού είναι από το εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων (με αριθμ.πρωτ.3068/29-09-2016) για τον Ν.Δράμας.

Σχετικό αρχείο


Πρόσκληση για την 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

16/03/2017 14:53

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 16/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1318
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

 Σας προσκαλούμε την   20η του μηνός  Μαρτίου   2017, ημέρα Δευτέρα     και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 

 1. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» προϋπολογισμού 69.258,06€ άνευ ΦΠΑ» σε προμηθευτή/ές.
 2. Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης
 3. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής για τον σχεδιασμό των δράσεων της «ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 2016
 4. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 της Β΄θμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου
 5. Κατανομή ποσού 13.230,12 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
 8. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου»
 9. Συμπλήρωση της αριθ. 247/2016 απόφασης του Δ.Σ. περί «Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) -Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και ορισμό Υπευθύνου εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του»
 10. Διαγραφή Οφειλών Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Ταουλτσίδη Γεώργιου Κυριάκου
 11. Απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Κυπραίου Αναστασία του Θεοδώρου
 12. Απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τους Σιδηρόπουλο Αβραάμ , Σιδηρόπουλο Αθανάσιο Σιδηρόπουλο Γερμανό και Σιδηρόπουλο Θεολόγο .
 13. Απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τους Μπιλιόρογλου Στυλιανή, ,Μπιλιόρογλου Γεώργιο και Μπιλιόρογλου Αντώνιο.
 14. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης του Γηπέδου της Τ.Κ. Αδριανής στον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Γυναικών «ΔΟΞΑ 2016» για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο .
 15. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση δημότη μας λόγω καταστροφής της οικίας του από πυρκαγιά.
 16. Έγκριση Δικηγορικής αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Τάσσου Μιχαήλ σχετικά με την υπόθεση της εξώδικης δήλωσης της ΑΕ «ΖΕΥΣ Υπηρεσίες Συμβούλων –Σύμβουλοι Μηχανικού ΑΕ» κατά του Δήμου Παρανεστίου
 17. Έγκριση ή μη παραχώρησης προς χρήση του πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παρανεστίου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Σχετικό αρχείο


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: "ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"

14/03/2017 15:54

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Την Τρίτη 7  Μαρτίου  ο Υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε το Δήμο Παρνεστίου. Παρουσία δημοτών που παραβρέθηκαν στη συνάντηση, η Δήμαρχος αναφέρθηκε διεξοδικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Παρανεστίου και γενικότερα οι ορεινοί δήμοι της χώρας, λόγω της υποστελέχωσής τους, στον κίνδυνο επίτασης αυτής της κατάστασης με την εφαρμογή της κινητικότητας χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της δημοτικής αρχής, στον άδικο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ και την ανάγκη ύπαρξης ειδικού λογαριασμού για την αντιμετώπιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών στους μεγάλους σε έκταση και μικρούς σε πληθυσμό δήμους, τις αυξημένες ανάγκες σε δαπάνες θέρμανσης, το πρόβλημα κάλυψης δαπανών μεταφοράς των μαθητών στις σχολικές τους μονάδες, την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας, την ανάγκη δημιουργίας ειδικού προγράμματος για την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών των μικρών ορεινών δήμων προκειμένου να καταστούν οι δήμοι αυτοί ανταγωνιστικοί με τους λοιπούς δήμους της χώρας, την ανάγκη κάλυψης των εξόδων παράστασης των δημοτικών συμβούλων και της αντιμισθίας όλων των αντιδημάρχων. Επίσης η Δήμαρχος ζήτησε από τον Υπουργό να ακούσει τους  εργαζόμενους στο  Δήμου και το ΝΠΔΔ του Δήμου, οι οποίοι  εξέθεσαν τα προβλήματά τους στον κ. Υπουργό.

  Ο Υπουργός κ. Σκουρλέτης ανακοίνωσε την έκτακτη χρηματοδότηση των ορεινών και νησιωτικών δήμων της χώρας (για το Δήμο Παρανεστίου με το ποσό των 200.000 ευρώ) και την πρόθεση να αμείβονται όλοι οι αντιδήμαρχοι και να αποζημιώνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Επίσης ο κ. Σκουρλέτης ανακοίνωσε ότι πρόκειται το Υπουργείο να προχωρήσει στη δημιουργία δομής τεχνικής υποστήριξης αποτελούμενης από το ΤΠΔ, την ΜΟΔ και τις κτιριακές υποδομές, για τους μικρούς  ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, προκειμένου  να μπορούν να ωριμάζουν έργα για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Για το θέμα των απασχολούμενων στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, εξέφρασε την άποψη ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί .

  Η Δήμαρχος τόνισε ότι η χρηματοδότηση του Δήμου με το παραπάνω ποσό είναι σημαντική για το Δήμο Παρανεστίου καθώς ανέρχεται σε ποσό σχεδόν ίσο με την ετήσια ΣΑΤΑ.

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΑΛΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: " ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) "

14/03/2017 14:14

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Υφυπουργό Εσωτερικών ( Μακεδονίας Θράκης)  κ. Μαρία Κόλλια Τσαρουχά επισκέφθηκε η Δήμαρχος Παρανεστίου την Πέμπτη 9 Μαρτίου προκειμένου να θέσει υπόψη της ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Παρανεστίου.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΛΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

13/03/2017 20:01

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η 

Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ / Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

με συνοπτικό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/προμήθειας

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερη έκπτωση) ανά ώρα εργασίας και τιμή ανταλλακτικών/ελαστικών, για την ανακήρυξη μειοδοτών στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής - συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών/ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν έως 31-12-2017.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 65.498,49 € (με Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τους εξής Κ.Α: 10/6263, 10/6671.01, 20/6263, 20/6671.01, 25/6263, 30/6263, 30/6264, 30/6671.01, 45/6671, 70/6263, 70/6264 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με την μελέτη, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με το άρθρου 121 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου.

Σχετικά αρχεία


 1 2 3 4 5  ... Τελική