Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

04/05/2017 08:40

            

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Παρανέστι 4 Μαΐου 2017
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                            Αριθμ.πρωτ. 2035
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Πληροφορίες: 2524350111


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/1440/23-03-2017


Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τετάρτη 4 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 1790/13-04-2017 απόφαση της Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 02/2017 προκήρυξης του Δήμου Παρανεστίου.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Ματζαρίδης Νικόλαος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Χατζηπαναγιώτου Κων/νος ΜΕΛΟΣ
3. Ασλανίδου Ελισάβετ ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα, δημοτική υπάλληλο, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:
Ο Δήμος Παρανεστίου προχώρησε στην πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από τις αριθμ.85/2016 και 12/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την αριθ. 1790/13-04-2017 απόφαση της Δημάρχου Παρανεστίου, συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου.

28/04/2017 19:30

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 28/4/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1957

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της Εργασίας/Προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 24/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου κηρύχτηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός ως ΑΓΟΝΟΣ για τις ομάδες:
Ομάδα α- Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης
Ομάδα β- Προμήθεια Ανταλλακτικών
Επίσης με την 70
/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Παρανεστίου πρόκειται να προβεί στην ανάδειξη προμηθευτή/ων της εργασίας/προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της
3/2017 Τεχνικής Μελέτης που προηγήθηκε, ως προς τις ομάδες που δεν είχαμε συμμετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.6 και άρθρο 32, παρ. 1 του N.
4412/2016.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των
52.998,49€ με Φ.Π.Α 24%. (42.740,72 € χωρίς Φ.Π.Α).
Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε τις προσφορές σας μέχρι την 03/05/2017 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και στην υπ' αριθ. 3/2017 Διακήρυξη (η οποία επισυνάπτεται) του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε ως προς τις ομάδες που δεν είχαμε συμμετοχή,
προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Π. Κ.Α.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

26/04/2017 20:40

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.
Κ.Α.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017


Προκειμένου το Νομικό μας Πρόσωπο να προβεί στην ασφάλιση των 2 οχημάτων του, όπως
περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016,
παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας έως την
23/03/2017.

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΑ ΕΙΔΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΠΠΟΙ
1 ΚΗΥ 9421 HYUNDAI MATRIX ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11 ΗΡ
2 ΚΗΥ 9422 HYUNDAI MATRIX ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11 ΗΡ


Οι ασφαλιστικές καλύψεις των οχημάτων καλύπτουν:

Α/Α ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΣΟ (€) ΟΧΗΜΑΤΑ –ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
1 Σωματικές Βλάβες Τρίτων και
επιβαινόντων (ανά θύμα)
1.000.000,00 ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
2 Υλικές Ζημιές Τρίτων (ανά
ατύχημα)
1.000.000,00 ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
3 Αστική Ευθύνη εντός
Φυλασσομένων χώρων,
Ferry, Εξωτερικό
ΙΣΧΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
4 Φροντίδα Ατυχήματος ΙΣΧΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
5 Προστασία Β/Μ και κάλυψη
Υ.Ζ. από ανασφ. όχημα έως
30.000,00 ευρώ
ΙΣΧΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
6 Ρυμούλκηση από Ατύχημα ΙΣΧΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
7 Οδική Βοήθεια ΙΣΧΥΕΙ ΟΧΗΜΑ ΚΗΥ 9421


Η χρονική διάρκεια της ασφάλισης για κάθε ασφαλιζόμενο όχημα ορίζεται σε ένα (1) έτος (από
01.04.2017 ως 01.04.2018).
Οι ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι οι υποχρεωτικές όπως ορίζονται από το Ν. 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331)
«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»
Ο ενδεικτικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της αναφερόμενης υπηρεσίας είναι
400,00€ και θα καλυφθεί
από τον Κ.Α.
15/6253 όπου έχει ψηφιστεί με την 2/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σχετική
πίστωση ποσού
350,00€ προϋπολογισμού 2017 και με την Β΄αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα
ψηφιστεί σχετική πίστωση ποσού
100,00€ για την κάλυψη των δύο ασφαλιζόμενων οχημάτων του ΒΣΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

25/04/2017 12:31

Ενόψει της θερινής περιόδου σας ενημερώνουμε για τις οδηγίες και τα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης των κουνουπιών έτσι όπως δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα:  www.conops.gr  Φυλλάδιο Οδηγιών Αντιμετώπισης Κουνουπιών


Δελτίο Τύπου: 1η Ολυμπιάδα Γιορτής Σπόρων και 17η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Παραδοσιακών Ποικιλιών της εναλλακτικής κοινότητας ΠΕΛΙΤΙ

21/04/2017 20:52

Την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 συναντήθηκαν τα μέλη της εναλλακτικής κοινότητας ΠΕΛΙΤΙ με αντιπροσωπείες από Μπουρκίνα Φάσο, ΗΠΑ, Γαλλία, Κύπρο, Αγγλία, Ελβετία, Θεολογική Σχολή της Χάλκης κ.α. για τις εργασίες της πρώτης Ολυμπιακής Γιορτής Σπόρων, στο Γυμνάσιο Παρανεστίου.

Την πρώτη μέρα η Δήμαρχος Παρανεστίου καλωσόρισε τους εισηγητές και τους επισκέπτες και συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

 • Δράσεις στην Αφρική. «Η κυριαρχία μας επί της τροφής μας, οι επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στους σπόρους και τα τρόφιμα, ποιες είναι οι στρατηγικές του αγώνα για μια πραγματική δική μας κυριαρχία επί της διατροφής μας» από τον κ. Tapsoba Ali De Goamma, Οργάνωση: TERRE A VIE
 • «Η κατάσταση των παραδοσιακών ποικιλιών στις ΗΠΑ» από την κα. Shannon McCabe
 • Διακήρυξη από την Πρώτη Ολυμπιάδα Γιορτής Σπόρων με συντονιστή τον κ. Σαϊνατούδη
 • Παρουσίαση της Γιορτής Σπόρων στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας στην Τουρκία, Ομιλητής: πατέρας Γεδεών
 • Παρουσίαση της συλλογής σπόρων από μέλη της εναλλακτικής κοινότητας ΠΕΛΙΤΙ Κομοτηνής
 • Παραδείγματα και προσωπικές εμπειρίες από Ελληνικό Κρατικό Οργανισμό Παραγωγής Υβριδίων με ομιλητή τον κ. Σαϊνατούδη

 

Την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

 • Οι παραδοσιακές ποικιλίες στη Γαλλία και οι δράσεις για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς από τον κ. Matthieu Le Breton
 • Εμπειρίες από τον Federation Nationale Des Groupements NAAM της Burkina Faso
 • Παρουσιάσεις από ομάδες της Κύπρου: Σποροφύλακες, SaveGea (πλατφόρμα ανταλλαγής σπόρων), Κίνημα Ζωής Κύπρου κ.α.

Το απόγευμα συνεχίστηκαν οι εργασίες στο Γυμνάσιο Παρανεστίου με ομιλητή τον κ. Blanche Magarinos-Rey, συγγραφέα του βιβλίου «Σπόροι εκτός νόμου, η βιοποικιλότητα υπό κατάσχεση» και άλλους, ενώ υλοποιήθηκαν παράλληλα εργαστήρια στο Σπίτι του ΠΕΛΙΤΙ για υπαίθρια εκπαίδευση.

Στις δράσεις του ΠΕΛΙΤΙ, παραβρέθηκε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Τσιρώνης, και θα παραμείνει μέχρι το Σάββατο.

Στην Παρανέστια Γη, στη γη του ΠΕΛΙΤΙ, στο Μεσοχώρι του Δήμου Παρανεστίου γιορτάζουμε το Σάββατο 22 Απριλίου 2017 τη Γιορτή Ανταλλαγής Παραδοσιακών Ποικιλιών του ΠΕΛΙΤΙ με διανομή σπόρων από παραδοσιακές ποικιλίες, δράσεις ενημέρωσης, εργαστήρια διαφόρων θεμάτων, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ομιλίες, μουσική και χορούς. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή του κόσμου στην ελευθερία διακίνησης των σπόρων, στην ελευθερία του ατόμου και στη διασφάλιση ενός ανεξάρτητου μέλλοντος μακριά από τα πολυεθνικά συμφέροντα. Η ποιότητα των σπόρων και η χρήση τους πρέπει να μείνουν στα χέρια των απλών ανθρώπων, όπως γίνεται εδώ και αιώνες. Κανένα συμφέρον δεν έχει θέση στα όνειρα των παιδιών μας.

Γραφείο Δημάρχου Παρανεστίου

Αλίκης Σωτηριάδου

  

 


ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ: 1o Drama Wine Trail

20/04/2017 20:25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

Ταχ. Δ/νση: 1ης Ιουλίου 1

Ταχ. Κώδικας: 66100

Τηλ.: 2521351341-2

Fax:  2521035565

E-mail: typou@drama.gr

 Έχοντας σύμμαχο την αγάπη και την αποδοχή του κοινού σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που λέγεται "ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ", η οποία έχει ως σκοπό την ανάδειξη του νομού μας, σας αποστέλλουμε το video προώθησης του αγώνα δρόμου, 1o  Drama Wine Trail ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου στην Αδριανή Δράμας.

Το βίντεο είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://youtu.be/ZVRgfac-i4U

  ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΡΑΜΑΣ

 


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

13/04/2017 14:06

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ : 12 / 04 / 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1779

 

Ταχ. Διεύθυνση : Παρανέστι Δράμας

 

 

Ταχ. Κώδικας    : 66 035

 

Πληροφορίες     : Πρωιμάκη Σπυριδούλα

 

Τηλέφωνο         : 2524350131

 

Fax                  : 2524022571

 

E-mail              : geoponos72@yahoo.gr

 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

β) τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με τις οποίες η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων περιήλθε από τις Νομαρχίες στους Δήμους.

γ) τις διατάξεις του Άρθρου 192 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.) (Ν.3463/06) για την εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων

δ) την υπ’ αριθμ. 43/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2016»

ε) την υπ’ αριθμ. 218/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων περιπτέρων Δήμου Παρανεστίου»

στ) την υπ’ αριθμ. 236/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός του χρόνου παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης περιπτέρων»

ζ) την υπ’ αριθμ. 237/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση περιπτέρων με την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας»

η) την υπ’ αριθμ. 96/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των περιπτέρων του Δήμου».

θ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6297/08–12-2016 Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Περιπτέρων.

ι) Το γεγονός ότι κατά την Φανερή Πλειοδοτική Δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 27-12-2016 δεν εμφανίστηκε πλειοδότης για τα περίπτερα των οικισμών Νικηφόρου και Πλατανιάς, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6582/27-12-2016 Πρακτικό Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας.

ια) την υπ’ αριθμ. 8/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των περιπτέρων, στους οικισμούς Παρανεστίου, Νικηφόρου και Πλατανιάς», όπως ελέχθηκε για την νομιμότητα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1713/08-02-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

ιβ) τα χαρακτηριστικά των περιπτέρων του Νικηφόρου και της Πλατανιάς και τις ανάγκες του Δήμου

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των δύο περιπτέρων που περιγράφονται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 

1) Περιγραφή των περιπτέρων

 

Α) Περίπτερο οικισμού Νικηφόρου, Τ.Κ. Νικηφόρου

Έκταση: 2,32 τμ (1,60 m ? 1,45 m)

Οικισμός: Νικηφόρος

Δήμος: Παρανεστίου

Θέση: πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 12

Όρια:

α/α

Χ (m)

Y (m)

A

525817,27

4557035,20

B

525816,60

4557036,66

Γ

525815,28

4557036,05

Δ

525815,95

4557034,60

Είδος: Περίπτερο

Υπάρχει καμπίνα περιπτέρου. Βρίσκεται πλησίον της Εθνικής Οδού Ε14 (Δράμας – Ξάνθης)

 

Β) Περίπτερο οικισμού Πλατανιάς, Τ.Κ. Πλατανιάς

Έκταση: 2,25 τμ (1,50 m ? 1,50 m)

Οικισμός: Πλατανιά

Δήμος: Παρανεστίου

Θέση: πλατεία του Ο.Τ. 17, Α.Ο. 152

Όρια:

α/α

Χ (m)

Y (m)

A

534219,04

4559206,33

B

534220,37

4559205,64

Γ

534219,68

4559204,31

Δ

534218,35

4559205,00

Είδος: Περίπτερο

Δεν υπάρχει καμπίνα περιπτέρου και θα πρέπει ο εκμισθωτής να φροντίσει για την χορηγία ή την αγορά της. Βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του οικισμού της Πλατανιάς.

 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο απλό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

 

Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει άντ' αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων.

 

3) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 03/05/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο ισόγειο του Δημαρχείου Παρανεστίου.

 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το αντίστοιχο ποσό για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους ως εξής:

1) Για το περίπτερο του Νικηφόρου εβδομήντα   (70) €

2) Για το περίπτερο της Πλατανιάς εξήντα           (60) €

 

5) Εγγυητής

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

7) Σύμβαση

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 

8) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για δέκα (10) έτη με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό έως την λήξη. Απαγορεύεται η χρήση του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου χωρίς ειδική έγκριση από το Δήμο Παρανεστίου και χωρίς την πληρωμή των αναλογούντων τελών χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 και της παρ. ΣΤ2 του Ν. 4093/2012 όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

 

Το μίσθωμα θα κατατίθεται κάθε τέλος του μήνα, σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.

 

10) Εγγύηση συμμετοχής

 

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζομένου προκειμένου μεν περί χρόνου μικρότερου του έτους για ολόκληρο το χρόνο της μισθώσεως, προκειμένου δε περί χρόνου, μεγαλύτερου του έτους, ενός έτους τουλάχιστον.

Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

 

11) Εγγύηση καλής εκτέλεσης

 

Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου, όπου αυτό δεν είναι ήδη περαιωμένο. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία γνωστοποίησης από αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήμο. Ο καθορισμός του ύψους της ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής της δημοπρασίας και αναφέρεται διακριτά στη σχετική διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €), ποσό ίσο με το 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του.

 

12) Υποχρεώσεις μισθωτή

 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

 

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 της υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, μόνον για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, χωρίς να γίνει υπέρβαση των δέκα ετών από την ημερομηνία της αρχικής υπογραφής του συμφωνητικού.

 

14) Ευθύνη Δήμου

 

Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μισθώσεως.

 

15) Δημοσίευση Διακήρυξης

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μέχρι και την Παρασκευή 21/04/2017 στην ημερήσια εφημερίδα «Πρωινός Τύπος», στην ημερήσια εφημερίδα «Χρονικά της Δράμας»  και στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Ψίθυροι» του Νομού Δράμας.

 

 


16) Επανάληψη της δημοπρασίας

 

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 του ΔΚΚ (ΦΕΚ 114 / Α / 08-06-2006).

 

 

18) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, καθημερινά ώρες 7:30 έως 15:30, Διεύθυνση: Παρανέστι, 66035 Δράμα, Τηλέφωνο: 2524350131 και FAX: 2524022571.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι δύο (2) ημέρες πριν της καταληκτικής ημερομηνίας. Η παραλαβή των αντιγράφων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους με δικές τους δαπάνες και δική τους ευθύνη.

 

                                                                                       Η Δήμαρχος

                                                                                                

                                                                                                

 

                                                                      Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Παρανεστίου

10/04/2017 10:40

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ : 10 / 4 / 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1718

 

Ταχ. Διεύθυνση : Παρανέστι Δράμας

 

 

Ταχ. Κώδικας    : 66 035

 

Πληροφορίες     : Πρωιμάκη Σπυριδούλα

 

Τηλέφωνο         : 2524350131

 

Fax                  : 2524022571

 

E-mail              : geoponos72@yahoo.gr

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων

σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

στον Δήμο Παρανεστίου

 

1. Συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6205/01-12-2016 Προκήρυξης με θέμα: «Παραχώρηση θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Παρανεστίου» και της υπ’ αριθμ. 267/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επανακαθορισμός τόπου και χρόνου διενέργειας της δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση μίας κενωθείσας θέσης περιπτέρου σε δικαιούχους ΑΜΕΑ / Πολυτέκνους / Πολεμιστές Κύπρου».

 

2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Παρανεστίου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση της θέσης περιπτέρου της Αδριανής, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 94/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Παρανεστίου (ΑΔΑ: 7890ΩΞΗ-3ΔΒ).

 

3. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),

β) πολύτεκνοι, και

γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

4. Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, κατά την ανωτέρω λεπτομερή περιγραφή, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, με την καταβολή τέλους 50 € μηνιαίως, όπως ορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 218/2016 ΔΣ Παρανεστίου (ΑΔΑ: ΩΝ89ΩΞΗ-ΞΜΥ).

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων με το ίδιο οικογενειακό εισόδημα θα διενεργηθεί κλήρωση στο Δημαρχείο Παρανεστίου στις 24-04-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. και σε περίπτωση ματαίωσης της θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Τρίτη 25-04-2017 και την ίδια ώρα, όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 267/2016 Απόφαση ΔΣ Παρανεστίου (ΑΔΑ: Ω4ΔΔΩΞΗ-Ε7Ν), ενώπιο της πενταμελούς Επιτροπής κληρώσεων των θέσεων περιπτέρου.

 

5. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων γίνεται για δέκα χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης, όπως καθορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 236/2016 Απόφαση ΔΣ Παρανεστίου (ΑΔΑ: 76Σ8ΩΞΗ-Π54). Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

Απαγορεύεται η χρήση του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου χωρίς την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας από το Δήμο Παρανεστίου.

 

6. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο μέχρι την Παρασκευή 21/04/2017 και ώρα 12:00 π.μ. τα εξής δικαιολογητικά:

 

- Άτομα με Αναπηρία,

α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

 

- Πολύτεκνοι

α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

 

-Πολεμιστές Κύπρου

α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

 

 


Πρόσκληση για την 9η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

07/04/2017 15:25

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 7/4/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1668
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:30 μ.μ. σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου οικ. Έτους 2017

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


Πρόσκληση για την 8η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

07/04/2017 15:23

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 7/4/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1666
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 12η   του μηνός  Απριλίου του έτους 2017, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19:30 μ.μ. σε  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 3ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2017
 2. Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου (01/1/2017-31/3/2017) προϋπολογισμού 2017
 3. Έγκριση του Πρακτικού 1, του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υπηρεσίας / προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


 1 2 3 4 5  ... Τελική