Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: "ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"

14/03/2017 15:54

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Την Τρίτη 7  Μαρτίου  ο Υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε το Δήμο Παρνεστίου. Παρουσία δημοτών που παραβρέθηκαν στη συνάντηση, η Δήμαρχος αναφέρθηκε διεξοδικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Παρανεστίου και γενικότερα οι ορεινοί δήμοι της χώρας, λόγω της υποστελέχωσής τους, στον κίνδυνο επίτασης αυτής της κατάστασης με την εφαρμογή της κινητικότητας χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της δημοτικής αρχής, στον άδικο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ και την ανάγκη ύπαρξης ειδικού λογαριασμού για την αντιμετώπιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών στους μεγάλους σε έκταση και μικρούς σε πληθυσμό δήμους, τις αυξημένες ανάγκες σε δαπάνες θέρμανσης, το πρόβλημα κάλυψης δαπανών μεταφοράς των μαθητών στις σχολικές τους μονάδες, την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας, την ανάγκη δημιουργίας ειδικού προγράμματος για την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών των μικρών ορεινών δήμων προκειμένου να καταστούν οι δήμοι αυτοί ανταγωνιστικοί με τους λοιπούς δήμους της χώρας, την ανάγκη κάλυψης των εξόδων παράστασης των δημοτικών συμβούλων και της αντιμισθίας όλων των αντιδημάρχων. Επίσης η Δήμαρχος ζήτησε από τον Υπουργό να ακούσει τους  εργαζόμενους στο  Δήμου και το ΝΠΔΔ του Δήμου, οι οποίοι  εξέθεσαν τα προβλήματά τους στον κ. Υπουργό.

  Ο Υπουργός κ. Σκουρλέτης ανακοίνωσε την έκτακτη χρηματοδότηση των ορεινών και νησιωτικών δήμων της χώρας (για το Δήμο Παρανεστίου με το ποσό των 200.000 ευρώ) και την πρόθεση να αμείβονται όλοι οι αντιδήμαρχοι και να αποζημιώνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Επίσης ο κ. Σκουρλέτης ανακοίνωσε ότι πρόκειται το Υπουργείο να προχωρήσει στη δημιουργία δομής τεχνικής υποστήριξης αποτελούμενης από το ΤΠΔ, την ΜΟΔ και τις κτιριακές υποδομές, για τους μικρούς  ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, προκειμένου  να μπορούν να ωριμάζουν έργα για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Για το θέμα των απασχολούμενων στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, εξέφρασε την άποψη ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί .

  Η Δήμαρχος τόνισε ότι η χρηματοδότηση του Δήμου με το παραπάνω ποσό είναι σημαντική για το Δήμο Παρανεστίου καθώς ανέρχεται σε ποσό σχεδόν ίσο με την ετήσια ΣΑΤΑ.

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΑΛΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: " ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) "

14/03/2017 14:14

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Υφυπουργό Εσωτερικών ( Μακεδονίας Θράκης)  κ. Μαρία Κόλλια Τσαρουχά επισκέφθηκε η Δήμαρχος Παρανεστίου την Πέμπτη 9 Μαρτίου προκειμένου να θέσει υπόψη της ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Παρανεστίου.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΛΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

13/03/2017 20:01

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η 

Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ / Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

με συνοπτικό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/προμήθειας

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερη έκπτωση) ανά ώρα εργασίας και τιμή ανταλλακτικών/ελαστικών, για την ανακήρυξη μειοδοτών στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής - συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών/ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν έως 31-12-2017.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 65.498,49 € (με Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τους εξής Κ.Α: 10/6263, 10/6671.01, 20/6263, 20/6671.01, 25/6263, 30/6263, 30/6264, 30/6671.01, 45/6671, 70/6263, 70/6264 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με την μελέτη, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με το άρθρου 121 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Παρανεστίου.

Σχετικά αρχεία


Πρόσκληση για την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας

10/03/2017 20:09

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 10/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1202
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

 

Σας προσκαλούμε την 16η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», που θα διεξαχθεί στο Κατάστημα Νικηφόρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θέματων της ημερήσιας διάταξης

 1. Κατανομή λειτουργικών δαπανών 2017 των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας
 2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Σχετικό αρχείο


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

02/03/2017 09:26

         

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Παρανέστι 1 Μαρτίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                   Αριθμ.πρωτ. 1001
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Πληροφορίες: 2524350111

 

    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και ώρα 08:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 906/23-02-2017 απόφαση της Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 03/2016 προκήρυξης του Δήμου Παρανεστίου.


Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Ματζαρίδης Νικόλαος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος ΜΕΛΟΣ
3. Ασλανίδου Ελισάβετ ΜΕΛΟΣ


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα, δημοτική υπάλληλο, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.


Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:


Ο Δήμος Παρανεστίου προχώρησε στην πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από τις αριθμ.84/04-04-2016 και 260/21-12-2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.


Με την αριθ. 906/23-02-2017 απόφαση της Δημάρχου Παρανεστίου, συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.


Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,


ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

Σχετικό αρχείο


Πρόσκληση για την 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

01/03/2017 20:36

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 1/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 997
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

 

Σας προσκαλούμε την   5η του μηνός  Μαρτίου   2017, ημέρα Κυριακή   και ώρα 11:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου  σε  Ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

 Ο Προεδρεύων   Δ.Σ.

Ματζαρίδης Νικόλαος

 


Απόφαση ορισμού αντιδημάρχων [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]

28/02/2017 21:32

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/2/2017
Αριθ. Πρωτ.: 913

ΑΠΟΦΑΣΗ
H Δήµαρχος Παρανεστίου


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ?ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά τις αρμοδιότητες Δημάρχου και µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ?ηµάρχου.
2. Την υπ’ αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και ?ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά µε τον ορισµό αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν
αντιµισθία.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας ?ήµων και Κοινοτήτων» (Α’ 114) περί εξουσιοδότησης υπογραφών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
5. Το γεγονός ότι ο ?ήµος Παρανεστίου εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν δύο (2) Αντιδήµαρχοι.
6. Τις με αριθ. 24/2014 & 29/2014 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Δράμας.
7. Το από 31/08/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Παρανεστίου
8. Τις αρ. 1509/27-03-2015 (ΑΔΑ: ΩΤΖΣΩΞΗ-Α6Τ) & 6291/14-10-2015 αποφάσεις Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης δημοτικών συμβούλων 
Ανδρούτσου Αθανάσιου του Ηφαιστείωνα και Ορφανίδη Κωνσταντίνου του Στυλιανού
9. Τα από 30-03-2015 και 15-10-2015.πρακτικά ορκωμοσίας των δημοτικών συμβούλων Σαχινίδη Σταύρου του Ελευθερίου και Εφραιμίδη Γεώργιου του Κωνσταντίνου
8. Τον εν ισχύ Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ?ήµου Παρανεστίου (ΦΕΚ 2443/2-11-2011 Τεύχος Β΄)
9. Την αρ. 2070/28-04-2016 (ΑΔΑ: 6ΟΞΛΩΞΗ-ΛΩΦ) απόφαση δημάρχου 10. Την αρ. 103/2014 (ΑΔΑ: ΒΜΡΜΩΞΗ-33Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ?ήµου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


I.
Oρίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του ?ήµου Παρανεστίου, µε θητεία του μεν πρώτου από αυτούς από 6η Μαρτίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2019, του δε δεύτερου από αυτούς από 1η Μαρτίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2019, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, και µεταβιβάζει συγκεκριμένες αρµοδιότητες ως εξής:»
Α. τον κ. Ελευθεριάδη Χρήστο του Μιχαήλ κατά τόπον Αντιδήµαρχο για τη ?ηµοτική Ενότητα Νικηφόρου, χωρίς αντιμισθία, και του µεταβιβάζει συγκεκριμένες κατά τόπο αρμοδιότητες ως εξής:
1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου πλην των υπηρεσιών της τοπικής κοινότητας Αδριανής.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου πλην των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην τοπική κοινότητα Αδριανής.
3. Την εποπτεία και ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου πλην αυτού που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Αδριανής.
4.Την μέριμνα για τη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αλσυλίων, πάρκων –κήπων, σχολικών κτιρίων και συναφών χώρων και κοιμητηρίων που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου πλην αυτών που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα Αδριανής, στην οποία η

σχετική μέριμνα και ευθύνη έχει ανατεθεί με την αρ. 2070/28.04.2016 (ΑΔΑ: 6ΟΞΛΩΞΗ-ΛΩΦ) στον εντεταλμένο σύμβουλο Βογιατζόγλου Αναστάσιο του Τηλέμαχου.
5. Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Νικηφόρου και τους εντεταλμένους συμβούλους για την επίλυση των προβλημάτων τους .
6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση της δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών πλην πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου πλην της τοπικής Κοινότητας Αδριανής και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες αναφορικά με την Τοπική Κοινότητα Αδριανής είναι ανατεθιμένες σύμφωνα με την αρ. 2070/28-04-2016 (ΑΔΑ: 6ΟΞΛΩΞΗ-ΛΩΦ) απόφαση δημάρχου σε ειδικό εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο κατά το περιεχόμενό της.
Επίσης του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων :
1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του ΚΕΠ 

2. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων, Εγκαταστάσεων, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής
Προστασίας, μεταξύ των οποίων εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και συντήρηση
εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αλσυλίων, πάρκων –
κήπων, σχολικών κτιρίων και συναφών χώρων και κοιμητηρίων 

3. Την εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν αδέσποτα ζώα
4. Την εποπτεία και συντονισμό του έργου του τεχνικού ασφαλείας του Δήμου σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Β. Τον κ. Ματζαρίδη Νικόλαο του Δημητρίου με αντιμισθία, κατά τόπον αντιδήµαρχο για τη ?ηµοτική Ενότητα Παρανεστίου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου.
3. Την εποπτεία και ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου.
4.Την μέριμνα για τη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αλσυλίων, πάρκων –κήπων, σχολικών κτιρίων και συναφών χώρων και κοιμητηρίων που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Παρανεστίου.
5. Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Παρανεστίου και τους εντεταλμένους συμβούλους για την επίλυση των προβλημάτων τους .
6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση της δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών πλην πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Επίσης του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων :
1. Προγραμματισμού
2. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
3. Την εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια), Πληροφορικής
4. Την εποπτεία και ευθύνη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Και ορίζει αυτόν να ενεργεί ως Διατάκτης σχετικά με ανάληψη
υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.
5. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού
II. Όταν η ?ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ματζαρίδης Νικόλαος του Δημητρίου, που αναπληρώνει τη ?ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα της ?ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Ελευθεριάδη Χρήστο του Μιχαήλ.
III. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται οι Αντιδήμαρχοι, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την Δήμαρχο.
IV. Aνακαλούνται: α) η αρ. πρωτ. 6631/09-09-2014 (ΑΔΑ: 6ΨΕ5ΩΞΗ-1ΤΡ) περί ανάθεσης της εποπτείας και συντονισμού του έργου του τεχνικού ασφαλείας σε εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο και β) από 01-03-2017 η αρ. πρωτ . 7427/08-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΞΔ2ΩΞΗ-ΡΕΙ) περί ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού των έργων ύδρευσης-άρδευσης – αποχέτευσης του Δήμου σε εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο.

V. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ?ήµου.

Η Δήµαρχος
Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

Σχετικό αρχείο


Πρόσκληση για την 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

24/02/2017 20:30

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/2/2017
Αριθ. Πρωτ.: 923
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε την   1η του μηνός  Μαρτίου   2017, ημέρα Τετάρτη     και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017
 2. Συμπλήρωση της αριθ. 3/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί: «Έγκρισης της 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2017 και της 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Οικον. έτους 2017»
 3. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» προϋπολογισμού 151.250,05 €.» σε προμηθευτή/ές.
 4. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του Φυσικού Εδάφους για όλα τα έργα του Δ. Παρανεστίου (ΣΑΤΑ – ΕΣΠΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ κλπ) για το έτος 2017.
 5. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ.
 6. Συμπλήρωση της αριθ. 7/2017 απόφασης του Δ,Σ, περί «Έγκρισης τρόπου διενέργειας Προμηθειών – Εργασιών – Παροχής Υπηρεσιών και Λοιπών Εξόδων έτους 2017»
 7. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2017
 8. Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 17ης Πανελλαδικής γιορτής Ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών και της 1ης Ολυμπιακής γιορτής σπόρων που διοργανώνεται από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι».
 9. Έγκριση μετάβασης και διαμονής εκπροσώπου του Δήμου στο Αγρίνιο, για την συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες που θα πραγματοποιηθεί στις 18 & 19-3-2017 .
 10. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στην συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης για το έτος 2017
 11. Μεταβίβαση οχημάτων Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
 12. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων/Προέδρων-Εκπροσώπων Τ.Κ. για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων
 13. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης κατευθυντηρίων πινακίδων φαρμακείου στον οικισμό της Αδριανής Δήμου Παρανεστίου.
 14. Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 00/6431.01,00/6431.02,& 00/6431.03
 15. Έγκριση μετάβασης και διαμονής της Δημάρχου στην Γάνδη Βελγίου , για την συμμετοχή της στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΕΣΠ.
 16. Ανάκληση των αριθ. 158/2016 & 159/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου .
 17. Επικαιροποίηση της αριθ. 113/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί: «Υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης για την παραχώρηση του πρώην ΚΕΦΟ Πλατανιάς στον Δήμο μας»
 18. Συμπλήρωση της αριθ. 13/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2017.»
 19. Ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Σχετικό αρχείο

 


Πρόσκληση για την 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

24/02/2017 20:28

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/2/2017
Αριθ. Πρωτ.: 922
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε την 1η  του μηνός  Μαρτίου   2017, ημέρα  Τετάρτη    και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα: 

 

Έγκριση  Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης  οικον. έτους 2012  του Δήμου Παρανεστίου .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Σχετικό αρχείο


Πρόσκληση για την 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

24/02/2017 20:26

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/2/2017
Αριθ. Πρωτ.: 921
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

Σας προσκαλούμε 1η  του μηνός  Μαρτίου    2017, ημέρα  Τετάρτη    και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα: 

 

Έγκριση  Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης  οικον. έτους 2011  του Δήμου Παρανεστίου .

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

Σχετικό αρχείο


 1 2 3 4 5  ... Τελική