Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου

08/01/2018 13:49

Πρόσκληση για την 1η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

08/01/2018 13:29

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 8/1/2018
Αριθ. Πρωτ.: 54
Αριθ. Συνεδρίασης: 1η έκτακτη

 

 

 

                                                                                                            Προς:

                                                                                                            1) Γιανταμίδης Ιορδάνης                                                                                                                                                                    2) Ματζαρίδης Νικόλαος

                                                                                                            3) Ελευθεριάδης Χρήστος

                                                                                                            4) Βογιατζόγλου Αναστάσιος

                                                                                                            5) Κουκαριώτης Παναγιώτης

                                                                                                         6)Παρλόγλου  Μιχαήλ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 9η   του μηνός   Ιανουαρίου   του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη   και ώρα 14:30 μ.μ. σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1

Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018

 

Το  κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι,  τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

 

      Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

 

                                                                                        Η Πρόεδρος

 

                                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα 


Πρόσκληση για την 30η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

08/01/2018 13:20

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 22/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 7405
Αριθ. Συνεδρίασης: 30η Τακτική

 

                                                                                                

Π ρ ο ς

Σας προσκαλούμε την 29η  του μηνός   Δεκεμβρίου    2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 μμ να προσέλθετε  σε  Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα  :

 1

Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων  οικον. Έτους 2017.

Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων

Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Τοπική μονάδα διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου» και τροποποίηση προϋπολογισμoύ και τεχνικού προγράμματος  οικον. έτους 2017 .

Τροποποίηση της αριθ. 160/2016 απόφασης του Δ.Σ.  μετά από την υπ αριθ.   9119/9-8-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα:«Ένταξη   της  Πράξης «Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001770 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»   και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

 5

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το θέμα αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ.

Λήψη απόφασης για την Παραλαβή Υπηρεσιών έτους 2016 σύμφωνα με το αρθρ. 19 Ν.4412/2016.

Λήψη απόφασης για την Παραλαβή Υπηρεσιών έτους 2017 σύμφωνα με το αρθρ. 19 Ν.4412/2016.

                                                                               Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                             Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προϊστάμενο  Οικονομικής υπηρεσίας

Προϊστάμενη  Διοικητικής υπηρεσίας

Προϊστάμενο Τεχνικής  υπηρεσίας

Γραφείο προγραμματισμού και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου) 


Πρόσκληση για την 31 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

08/01/2018 13:18

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 22/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 7404
Αριθ. Συνεδρίασης: 31

 

                                                                                                                            Προς

                                                                                                                            1) Γιανταμίδης Ιορδάνης                                                                                                                                                                    2) Ματζαρίδης Νικόλαος

                                                                                                                            3) Ελευθεριάδης Χρήστος

                                                                                                                            4) Βογιατζόγλου Αναστάσιος

                                                                                                                            5) Κουκαριώτης Παναγιώτης

                                                                                                                         6) Παρλόγλου  Μιχαήλ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 29η  του μηνός  Δεκεμβρίου    του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00   σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1.  

Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων Οικ. Έτους 2017.

 

 

      Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

 

 

                                                                                       Η Πρόεδρος

 

                                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 


 1 2 Τελική