Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

9η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

14/03/2018 13:05

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 13/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1024
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

 

 

 Προς:

1) Γιανταμίδης Ιορδάνης                     

2) Ματζαρίδης Νικόλαος

                                                                       

3) Ελευθεριάδης Χρήστος

                                                                       

4) Βογιατζόγλου Αναστάσιος

                                                                       

5) Κουκαριώτης Παναγιώτης

                                                                       

6)Παρλόγλου  Μιχαήλ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 14η   του μηνός   Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 21:00 μ.μ. σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1

Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018

 

Το  κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι,  τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

 

      Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

 

        Η Πρόεδρος

 

                                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προϊστάμενο  Οικονομικής υπηρεσίας

Προϊστάμενη  Διοικητικής υπηρεσίας

Προϊστάμενο Τεχνικής  υπηρεσίας

Γραφείο προγραμματισμού και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου) 

 


5η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

14/03/2018 13:01

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 13/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1023
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

 

Π ρ ο ς 

 

 

Σας προσκαλούμε την   14η του μηνός  Μαρτίου   2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Έκτακτη Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 

Έγκριση της  3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018

 

Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και όψεως και εξουσιοδότηση στην ταμία να προβεί  στο άνοιγμα των προθεσμιακών καταθέσεων.

 

Αποδοχή της απόφασης του περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. ,  με αρ. πρωτ. 437/22-02-2018 με θέμα : “Τροποποίηση της πράξης: δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου με κωδικό ΟΠΣ 5001155 στο Ε.Π. : Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020” ,   έγκριση της  4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018 και έγκριση της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

 

Συναίνεση σε έκδοση άδειας ανασκαφής για εύρεση θησαυρού

 

Καθορισμός του τρόπου ανάδειξης Αναδόχου, κατόπιν άγονου αποτελέσματος  της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση  της Εργασίας/Προμήθειας «Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου  έτους 2018», σύμφωνα με την 875/6-3-2018  Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της εργασίας/προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου και την  Αρ.6/2017 Διακήρυξη του Δ.Παρανεστίου, (ομάδες    1,5,6,7,9,10 και 11),   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) »  και απευθείας ανάθεση της ανωτέρω Εργασίας/Προμήθειας.

 

Τροποποίηση της αριθ. 182/2014 απόφασης του ΔΣ περί Καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με το Ν.4497/2017.

 

Τροποποίηση της αριθ. 181/2014 απόφασης του ΔΣ περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Παρανεστίου σύμφωνα με το Ν.4497/2017.

 

Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» και ψήφιση πίστωσης.

        

Το  κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης συνίσταται στο ότι,  τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

                                                                                   

                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                          Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προϊστάμενο  Οικονομικής υπηρεσίας

Προϊστάμενη  Διοικητικής υπηρεσίας

Προϊστάμενο Τεχνικής  υπηρεσίας

Γραφείο προγραμματισμού και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου) 

 

 


8η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

14/03/2018 12:59

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 13/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1022
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

 

  1) Γιανταμίδης Ιορδάνης                   

  2) Ματζαρίδης Νικόλαος

                                                                      

  3) Ελευθεριάδης Χρήστος

                                                                     

   4) Βογιατζόγλου Αναστάσιος

                                                                     

   5) Κουκαριώτης Παναγιώτης

                                                                      

  6)Παρλόγλου  Μιχαήλ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 14η   του μηνός   Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1

Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» για την «ομάδα 5 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  και Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης»

2

Έγκριση  δαπάνης για την πληρωμή προς την ΔΕΔΔΗΕ της τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) Φ.Σ. S17 προς την οικία της Κεχαγιάς Μαρίας του Ευστρατίου, στον οικισμό της Ψηλής Ράχης του Δ. Παρανεστίου.

3

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών.

4

Έγκριση  του Πρακτικού 1, της επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών του ηλεκτρονικού  μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο  «Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου  έτους 2018», σύμφωνα με την 875/6-3-2018  Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της εργασίας/προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου και την  Αρ.6/2017 Διακήρυξη του Δ.Παρανεστίου.

5

Έγκριση της 3ης  αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2018

 

Το  κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι,  τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

 

      Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

 

        Η Πρόεδρος

 

                                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προϊστάμενο  Οικονομικής υπηρεσίας

Προϊστάμενη  Διοικητικής υπηρεσίας

Προϊστάμενο Τεχνικής  υπηρεσίας

Γραφείο προγραμματισμού και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου) 

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

13/03/2018 10:59

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 13/3/2018
Αριθ. Πρωτ.: 996 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

 

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση των οχημάτων- μηχανημάτων του, για ένα (1) έτος, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν κλειστές έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο, για τις ασφαλιστικές καλύ­ψεις που αναφέρονται στην κατωτέρω έκθεση για τα υπηρεσιακά οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Παρανεστίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι επτά χιλιάδες επτακόσια τέσσερα ευρώ (7.750,00 €).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα οχήματα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο οικονομικής προσφοράς παρατίθενται στα παραρτήματα Α, Β και Γ της παρούσας Πρόσκλησης.

Πληροφορίες: Τηλ. 2524350110, Μελενικιώτου Δέσποινα.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ


ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

13/03/2018 10:44

                      

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                                                                                   Παρανέστι, 12 Μαρτίου 2018

Πληροφορίες: Πρωιμάκη Σπυριδούλα

  Τηλέφωνο: 25243 – 50131

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 6:00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Δράμας θα γίνει ημερίδα για τις εγχώριες φυλές αιγοπροβάτων της περιοχής μας.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ και τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων Δράμας και Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες λεπτομέρειες κ. Παντελής Ορφανίδης τηλ. 6942076028.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/798/01-03-2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

12/03/2018 11:56

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 8/3/2018
Αριθ. Πρωτ.: 866

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  01/798/01-03-2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Δήμαρχος Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ Α΄/2-12-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31-10-2014).
 6. Την υπ’ αριθμ. 30/1-3-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2017».
 7. Το υπ΄ αριθμ. 7894/30-6-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παρανεστίου (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα)
 8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./154/28035/24-10-2017 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Παρανεστίου η πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το αριθμ. 25654/3-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
 9. Την υπ΄ αριθ. 193/28-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου με θέμα «Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου μας για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών».
 10. Το υπ’ αριθμ. 19353/7-12-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παρανεστίου, με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου (ΦΕΚ 2443/τ.Β΄/2-11-2011.
 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 522/13-2-2018 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Παρανεστίου, που εδρεύει στο Παρανέστι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) ΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

δ)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) ΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.

Οι υποψήφιοι της  ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών  Καθαριότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών .

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ- 66035 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Καλαϊτζόγλου  (τηλ. επικοινωνίας: 25213/52308). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η Δήμαρχος Παρανεστίου

 

 

 

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ LET'S DO IT GREECE

08/03/2018 13:18

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Παρανεστίου, μέλος της ομάδας Let’s do it Greece, για 2η συνεχή χρονιά  ενώνει τις δυνάμεις του με την εθελοντική οικογένεια του «Let’w do it Greece-Γίνε η αλλαγή που περιμένεις» και τους εθελοντές από κάθε γωνιά του δήμου μας και της χώρας μας.

Συμμετέχουμε καλώντας του συλλόγους  του δήμου και όλους τους πολίτες να πραγματοποιήσουμε δράσεις καθαρισμού , εξωραϊσμού ή/και αισθητικής αναβάθμισης σε ορισμένα σημεία των Τοπικών Κοινοτήτων

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αποτελεί διαχρονικά προτεραιότητα στο δήμο μας και στηρίζουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία που ξεπερνά τις προσωπικές επιδιώξεις  και συμβάλει στην προστασία της υγείας, αναδεικνύει τις δυνάμεις του πληθυσμού στο πεδίο της κοινωνικής δραστηριοποίησης και της συμβολής στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας.

Γινόμαστε η αλλαγή που επιθυμούμε μόνο συμμετέχοντας!

Κυριακή 29 Απριλίου 2018

Καλούνται όλοι οι σύλλογοι και εθελοντές που επιθυμούν να συνεργαστούν  με την αρμόδια υπηρεσία στα τηλ. 2524350131 κ. Πρωϊμάκη Σπυριδούλα και 2524350132 κ. Παπαζώτου Κυριακή (ειδική συνεργάτιδα της Δημάρχου)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαφημιστική καταχώρηση σε έντυπο ΜΜΕ

07/03/2018 18:23

 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 07/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: 899

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαφημιστική καταχώρηση σε έντυπο ΜΜΕ» 

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προωθήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, να προβληθεί το Παρανέστι με στόχο τον τουρισμό και με ιδιαίτερη έμφαση στον οικοτουρισμό προτίθεται να κάνει μια διαφημιστική καταχώρηση σε ένθετο ταξιδιωτικού περιεχομένου Κυριακάτικης εφημερίδας πανελλήνιας εμβέλειας.    

Πρόκειται για τη δημιουργία τουλάχιστον δισέλιδης μακέτας καταχώρησης με φωτογραφίες από το Παρανέστι και κείμενο με τα αξιόλογα στοιχεία του Παρανεστίου με έμφαση στον οικοτουρισμό, τα οποία θα συνταχθούν από τον ανάδοχο. Στην καταχώρηση υποχρεωτικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα λογότυπα, τα οποία θα υποδείξει ο Δήμος Παρανεστίου στον ανάδοχο. Η ολοκληρωμένη μακέτα θα δημοσιευτεί αφού λάβει την τελική έγκριση από το Δήμο Παρανεστίου το αργότερο έως την 1η Απριλίου 2018.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00€ (τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα ευρώ και μηδέν λεπτών),  συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. .

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται με κάθε πρόσφορο μέσο από τους ενδιαφερόμενους στη Δ/νση: Δήμος Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση paranest@otenet.gr με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι και την Παρασκευή, 9/03/ 2018 και ώρα 14:00, με ευθύνη του προσφέροντος.

Η προσφερόμενη συνολική τιμή, που δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 4.960,00 ευρώ (τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ.

 

Η Δήμαρχος

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

 


Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου έτους 2018»

07/03/2018 10:12

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 7159

Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ 24%) : 58.500,00 €

CPV: 50110000-9, 34351100-3, 50114000-7, 34352100-0,34352000-9, 50113200-2

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού για την

«Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου έτους 2018»

 

 

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πρόσκληση

ΤΕΥΔ

 

 


ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

26/02/2018 17:28

 

 

Αύριο Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω της χιονόπτωσης και του παγετού που επικρατεί στην περιοχή του Δήμου μας  θα παραμείνουν κλειστά.

 

 

Γραφείο Δημάρχου

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


 1 2 3 4 Τελική