Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Δασικοί χάρτες-Διάθεση Υπαλλήλου

01/11/2018 09:29

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από την ανάρτηση των δασικών χαρτών για το Δήμο μας, ο Δήμος Παρανεστίου στην προσπάθεια του να βοηθήσει τους πολίτες του, διαθέτει μία υπάλληλο για να σας βοηθήσει να διαπιστώσετε αν τα αγροτεμάχια σας έχουν χαρακτηριστεί δασικά ώστε να μπορέσετε εγκαίρως να υποβάλλετε τυχόν ένστασή σας, όπως ορίζεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 16034/19-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δράμας (ΑΔΑ: 6Β1ΨΟΡ1Υ-ΚΝΚ).

Η συγκεκριμένη υπάλληλος θα βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου κάθε Δευτέρα για τους δημότες της ΔΕ Νικηφόρου (εκτός Τ.Κ. Αδριανής) και από Τρίτη έως Παρασκευή στο Δημαρχείο Παρανεστίου για τους δημότες της ΔΕ Παρανεστίου. Οι δημότες της ΤΚ Αδριανής θα ενημερώνονται στο δημοτικό κατάστημα Αδριανής καθημερινά από ώρα 08:00 – 10:00 π.μ.


Απόφαση Δημάρχου

01/11/2018 09:27

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 30/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4308

ΑΠΟΦΑΣΗ

H Δήµαρχος Παρανεστίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιούμε την αρ. 913/23-02-2018 όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την αρ. 3276/29-08-2018 απόφασή μας, ως εξής:
i) Στην ενότητα Ι.Α αντικαθιστούμε τον ορισθέντα ως αντιδήμαρχο διά της άνω αποφάσεως κ. Ελευθεριάδη Χρήστο του Μιχαήλ με τον δημοτικό σύμβουλο κ.Δίγκα Ιωάννη του Γεωργίου, τον οποίο ορίζουμε ως αντιδήμαρχο με αντιμισθία για το διάστημα από 01/11/2018 έως 31/08/2019 τον οποίο ορίζουμε ως κατά τόπο αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου σε και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν συγκεκριμένες κατά τόπο αρμοδιότητες, ως εξής:
1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου πλην των υπηρεσιών της τοπικής κοινότητας Αδριανής.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου πλην των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην τοπική κοινότητα Αδριανής.
3. Την εποπτεία και ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου πλην αυτού που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Αδριανής.

4.Την εποπτεία , το συντονισμό και τη μέριμνα για τη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.
5. Την εποπτεία και το συντονισμό για την καλή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αλσυλίων, πάρκων –κήπων, σχολικών κτιρίων και συναφών χώρων και κοιμητηρίων που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου πλην αυτών που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα Αδριανής, στην οποία η σχετική μέριμνα και ευθύνη έχει ανατεθεί με την αρ. 2070/28.04.2016 (ΑΔΑ: 6ΟΞΛΩΞΗ-ΛΩΦ) στον εντεταλμένο σύμβουλο Βογιατζόγλου Αναστάσιο του Τηλέμαχου.
6. Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Νικηφόρου και τους εντεταλμένους συμβούλους για την επίλυση των προβλημάτων τους .
7. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση της δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών πλην πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών, και λοιπών
διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου πλην της τοπικής Κοινότητας Αδριανής και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες αναφορικά με την Τοπική Κοινότητα Αδριανής είναι ανατεθιμένες σύμφωνα με την αρ. 2070/28-04-2016 (ΑΔΑ: 6ΟΞΛΩΞΗ-ΛΩΦ) απόφαση δημάρχου σε ειδικό εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο κατά το περιεχόμενό της.
Επίσης του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων :
1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του ΚΕΠ
2. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων, Εγκαταστάσεων, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής
Προστασίας, μεταξύ των οποίων εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και συντήρηση
εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αλσυλίων, πάρκων –
κήπων, σχολικών κτιρίων και συναφών χώρων και κοιμητηρίων
3. Την εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν αδέσποτα ζώα
4. Την εποπτεία και συντονισμό του έργου του τεχνικού ασφαλείας του Δήμου σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
ii) Στην ενότητα ΙΙ αντικαθιστούμε το όνομα του κ. Ελευθεριάδη Χρήστου του Μιχαήλ με το όνομα «Δίγκα Ιωάννη του Γεωργίου»
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 913/23-02-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΩ0ΠΩΞΗ-ΓΙΑ) , όπως είχε τροποποιηθεί με την αρ. 3276/29-08-2018
(ΑΔΑ: 6ΗΠ5ΩΞΗ-ΦΩΡ) απόφασή μας.
ΙV. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ?ήµου.


Η Δήµαρχος
Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο


Αποδοχή δήλωσης-αίτησης παραίτησης Αντιδημάρχου

01/11/2018 09:22

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 30/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 4307 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή δήλωσης-αίτησης παραίτησης Αντιδημάρχου»


ΑΠΟΦΑΣΗ

H ?ήµαρχος Παρανεστίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αποδέχεται την με αρ. πρωτ. 4307/30-10-2018 αίτηση –δήλωση παραίτησης του κ.Ελευθεριάδη Χρήστου του Μιχαήλ από το αξίωμα του Αντιδημάρχου και απαλλάσσει τον ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν με την αρ.913/23-02-2018 απόφαση Δημάρχου, μετά την 31η Οκτωβρίου 2018.


Η Δήμαρχος
Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο


Οδηγίες για την απόκτηση Ιδιότητας Δασεργάτη-μέλους ΔΑ.Σ.Ε.- Ταυτότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε.

29/10/2018 11:37

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόκτηση Ιδιότητας Δασεργάτη-μέλους ΔΑ.Σ.Ε.- Ταυτότητας Δασεργάτη -
μέλους ΔΑ.Σ.Ε.

1. Σύμφωνα με την αριθ. 168592/1442/21-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΓΚΑ4653Π8-Α3Κ) Απόφαση του Αν. Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Παράταση προθεσμίας προσαρμογής των Δασικών Συνεταιρισμών»,
παρατείνεται η προθεσμία προσαρμογής των ΔΑ.Σ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.1 του
Ν.4423/2016, για ένα επιπλέον έτος, δηλαδή μέχρι 27-09-2019.
2. Με την ανωτέρω (γ) σχετική Απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ουσιαστικά
προσαρμόζονται όλοι οι ΔΑ.Σ.Ε. οι οποίοι λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος αυτής,
συμπεριλαμβανομένων και των ΔΑ.Σ.Ε. που ιδρύθηκαν μετά την ψήφιση του Ν. 4423/2016, ώστε τα
μέλη τους να είναι τουλάχιστον (21) είκοσι ένα σε αριθμό και να έχουν την προϋπόθεση απόκτησης
της Ιδιότητας Δασεργάτη, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου είναι τα σχετικά με τις δασικές
εργασίες ένσημα. Επειδή η απόκτηση της ιδιότητας Δασεργάτη συνδέεται άμεσα με την συμμετοχή του
ως μέλος σε ΔΑ.Σ.Ε., πρέπει να συνυπολογιστούν και τα κωλύματα του άρθρου 6 του Νόμου.

Κατ’ αρχάς τα δικαιολογητικά (Βεβαίωση και Ταυτότητα) είναι απαραίτητα για την κατάρτιση των νέων
καταστατικών των ΔΑ.Σ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2(α) του Ν. 4423/2016.
Οι ΔΑ.Σ.Ε. είναι αρμόδιοι να ελέγξουν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και περιορισμούς του Νόμου
για τα υφιστάμενα ή μελλοντικά μέλη τους τα οποία έχουν αποκτήσει την Ιδιότητα και διαθέτουν
Ταυτότητα Δασεργάτη από την Δασική Υπηρεσία, ώστε να προσαρμόζουν τα καταστατικά τους. Σε
περίπτωση που τα υφιστάμενα μέλη ΔΑ.Σ.Ε. δεν επαρκούν θα χρειαστεί εγγραφή νέων ή θα χρειαστεί
ΔΑ.Σ.Ε να συγχωνευτούν, να ιδρυθούν νέοι κ.λπ.
Κατά την κατάρτιση των νέων καταστατικών προσοχή πρέπει να δοθεί από τους ΔΑ.Σ.Ε. σε όλες
τις λεπτομέρειες του Νόμου, μεταξύ των οποίων η μόνιμη κατοικία των μελών, ο τύπος και το
περιεχόμενο του καταστατικού, τα κωλύματα του άρθρου 6, τα δικαιώματα των δοκίμων μελών, τα
τηρούμενα βιβλία κ.λπ. Τα μέλη ΔΑ.Σ.Ε μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα (άρθρο 5 του Ν.
4423/2016).
Οι νεοσύστατοι ΔΑ.Σ.Ε. καθώς και όσοι εκ των υφισταμένων ΔΑ.Σ.Ε. έχουν ήδη τροποποιήσει τα
καταστατικά τους, στην περίπτωση που αυτά περιλαμβάνουν όρους που δεν είναι σύμφωνοι με τις
διατάξεις του Ν.4423/2016 ή έχουν ελλείψεις οφείλουν εντός της προθεσμίας προσαρμογής των
ΔΑ.Σ.Ε.(έως 27-9-2019) να μεριμνήσουν για την προσαρμογή τους, σύμφωνα με το άρθρο 47 του
Ν.4423/2016 όπως ισχύει).
3. Με την ανωτέρω (στ) σχετική Απόφασή μας, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας
Δασεργάτη –μέλους ΔΑ.Σ.Ε. για την Π.Ε. Δράμας.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση της Ιδιότητας Δασεργάτη- μέλους ΔΑ.Σ.Ε είναι:
α) Αίτηση προς την Διεύθυνση Δασών Δράμας.
β) Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), στην οποία ο αιτών δηλώνει
ρητά ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 6 του Ν.
4423/2016 και ότι δεν είναι μέλος σε κανένα άλλο ΔΑ.Σ.Ε. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), όπως
ισχύει.
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας Εισφορών «ΔΑΤΕ» (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
ε) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
Για τους υφιστάμενους Δασεργάτες μέλη ΔΑ.Σ.Ε. απαιτούνται επιπλέον:
στ) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην οποία να
βεβαιώνεται ότι ο αιτών είναι τακτικό μέλος του.
Για τους υφιστάμενους Δασεργάτες που επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε. απαιτείται επιπλέον:
ζ) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών έχει υποβάλλει σ’ αυτόν αίτηση
εγγραφής ως τακτικό μέλος του. Η έδρα του ΔΑ.Σ.Ε. πρέπει να βρίσκεται εντός της Διεύθυνσης
Δασών Δράμας, στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει την αίτησή του για την απόκτηση
της Ιδιότητας Δασεργάτη.
Για Αλλοδαπούς Δασεργάτες επιπλέον τα προβλεπόμενα κάθε φορά δικαιολογητικά (Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής).
4. Η Ιδιότητα Δασεργάτη για τους υφιστάμενους δασεργάτες που είναι ήδη ή επιθυμούν να γίνουν
μέλη ΔΑ.Σ.Ε. αποδεικνύεται από ορισμένο αριθμό καταβληθέντων ενσήμων στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ), σχετικών με δασικές εργασίες, ως ακολούθως:
α) τουλάχιστον (50) πενήντα ένσημα κατά το προηγούμενο της ημερομηνίας αίτησης έτος ή
β) σωρευτικά τουλάχιστο (150) εκατόν πενήντα ένσημα κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας
αίτησης τριετία ή
γ) σωρευτικά τουλάχιστο (250) διακόσια πενήντα ένσημα κατά την προηγούμενη της
ημερομηνίας αίτησης πενταετία.
Τονίζουμε ότι αρκεί και μόνο μία (1) από τις τρεις ως άνω περιπτώσεις για να αποκτήσει κάποιος την
Ιδιότητα Δασεργάτη και όχι και οι τρείς (3) σωρευτικά.

Διευκρινίζουμε ότι ως «προηγούμενο έτος» θεωρείται το προηγούμενο της ημερομηνίας υποβολής
αίτησης δωδεκάμηνο.
Ο ΔΑ.Σ.Ε μπορεί για την εξυπηρέτηση των μελών του να καταθέσει με έγγραφό του τα παραπάνω
δικαιολογητικά, συγκεντρωτικά για τα μέλη του.
Αρμόδιος για τον έλεγχο των προϋποθέσεων εγγραφής ως μέλος του είναι ο ΔΑ.Σ.Ε. Η εγγραφή
νέων μελών από τον ΔΑ.Σ.Ε. είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.
4423/2016, εφόσον υποβληθεί αίτηση εγγραφής και πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Η
περαιτέρω διαδικασία έγκρισης της αίτησης και εγγραφής του μέλους ΔΑ.Σ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4423/2016. Για τους δασεργάτες που είναι ήδη μέλη ΔΑ.Σ.Ε., η απόκτηση
της Ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα την παραμονή τους ως μέλη σε αυτόν εφόσον το επιθυμούν.
5. Χορήγηση Ταυτότητας δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε.
Μετά την απόκτηση της ιδιότητας Δασεργάτη μέλους ΔΑ.Σ.Ε. εκδίδεται από την Υπηρεσία μας
Ταυτότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
α) Αίτηση στην Διεύθυνση Δασών Δράμας.
β) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας διαστάσεων 3Χ3,5 εκατοστά.
Για τους νεοεισερχόμενους δασεργάτες (δεν έχουν απασχοληθεί σε δασικές εργασίες), οι οποίοι
επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε., θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες μας μετά την έκδοση σχετικής
Υπουργικής Απόφασης

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

28/10/2018 20:05

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

 Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»  στο παρακάτω link:

https://www.inedivim.gr/ανακοινώσεις/θέσεις-εκπαιδευτών-ενηλίκων-στα-κέντρα-διά-βίου-μάθησης-νεα-φαση-πρόσκληση-εκδήλωσης

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτούνται από  την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) .

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε τα σχετικά αρχεία


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

25/10/2018 08:26

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Η Δήμαρχος Παρανεστίου
Η Δήμαρχος Παρανεστίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Παρανεστίου, Παρανέστι, 66035 τηλ:2524350100,2524350110 φαξ:2524022540, email: paranest@otenet.gr και despmeleni@yahoo.gr
2. Κωδικοί CPV: CPV 09135100-5, CPV 09132100-4, CPV 09134100-8, CPV 09111400-4, CPV 09211000-1
3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός
4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια καυσίμων , ελαιολιπαντικών και συσσωμάτων ξύλου πέλλετ, για το Δήμο Παρανεστίου και των Ν.Π του, για το έτος 2019.
5. Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική
6. Κριτήρια κατακύρωσης : για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (Καύσιμου πετρελαιοκινητήρα ντίζελ, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για τα ελαιολιπαντικά και τα συσσωματώματα ξύλου πέλλετ.
7. Προϋπολογισμός: 167.039,98 ευρώ με ΦΠΑ 24%
8. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα( «ΟΜΑΔΕΣ») : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.
9. Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού
διαγωνισμού είναι:
65729. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 18/11/2018 και ώρα 23:00μ.μ. και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 23/11/2018 και ώρα 10:00 πμ.
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών θα βαρύνει τους ιδίους πόρους του Δήμου και των νομικών προσώπων.
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
14. Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.paranesti.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες

Η Δήμαρχος
Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε τα σχετικά αρχεία


Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού

25/10/2018 08:20

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε τον κανονισμό λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

25/10/2018 08:15

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Αναρτήθηκε ο θεωρημένος δασικός χάρτης για το σύνολο της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου στην ιστοσελίδα: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις από τις 2 Νοεμβρίου 2018 μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2019.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx στην ενότητα Δασικοί Χάρτες.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων.

Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.

Για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικό ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 151585/323/03-02-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 347 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 155973/999/26-04-2017 (ΦΕΚ 1491 Β΄) και 160525/2210/20-09-2017 (ΦΕΚ 3327 Β΄) ΚΥΑ.

Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων, που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον του ενδιαφερόμενου στην έκταση, που αφορά η αντίρρηση.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος (θεμελίωση έννομου συμφέροντος) μαζί με τα κάτωθι:

  • Υπογεγραμμένο αντίγραφο της αντίρρησής
  • Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους και
  • Αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων,

Αποστέλλονται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, σε έντυπη μορφή, στην Υπηρεσία:

Δ/νση Δασών Δράμας

Αγ. Κωνσταντίνου 1,

τκ. 66133 Δράμα

Τηλέφωνο: 2313309874-3 (7:00 πμ έως 15:00 μμ)

Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.

 

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», για το έτος 2018.

23/10/2018 17:13

Η Δήμαρχος  Παρανεστίου έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν.4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Την αριθ. 13/2018 τεχνική έκθεση που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ003870062 για την παροχή προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»
  3. Τον Κ.Α. 20/6673.01  προϋπολογισμού 2018 ποσού 6.703,06 Ευρώ
  4. Την υπ΄ αριθμ.  10/2018 απόφαση της Ο.Ε που αφορούν την ψήφιση πίστωσης.  

 

ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας  και καλεί όσους ενδιαφέρονται, να αποστείλουν / υποβάλουν προσφορά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Έκθεση με αρ. 13/2018. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, με φαξ, e-mail ή να αποστέλλονται στη Δ/νση: Δήμος Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι και την Τετάρτη, 24/10/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. ,με ευθύνη του προσφέροντος.

Η Δήμαρχος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα-Μαρίνα

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε τα σχετικά αρχεία


Πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

23/10/2018 17:11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2018
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

Η 4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά εκατόν δέκα οκτώ (118) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας των Κέντρων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.?.Υ.) στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και
Έβρου αρμοδιότητας 4
ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας- Θράκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) ....

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το σχετικό αρχείο


 1 2 3 4 5  ... Τελική